Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Informacja o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego w BPH Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

30-12-2014

Niniejszym informujemy o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego w BPH Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako: „Towarzystwo").

Zasady Ładu Korporacyjnego (właściwie: "Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych") stanowią szereg zaleceń przyjętych na 222. posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako: „KNF”) w dniu 22 lipca 2014 r. Dokument ten składa się z szeregu zaleceń adresowanych do instytucji finansowych nadzorowanych przez KNF.

Pełna treść Zasad Ładu Korporacyjnego do pobrania znajduje się tutaj .

Towarzystwo postanowiło o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego z wyłączeniem § 23 ust. 1 przewidującego obowiązek odbywania posiedzeń organu nadzorującego w języku polskim.

Odstąpienie od powyższej zasady nastąpiło z uwagi na posługiwanie się przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Towarzystwa językiem angielskim, jako językiem roboczym. Ponadto za odstąpieniem od komentowanego postanowienia Zasad Ładu Korporacyjnego przemawia utrwalony standard dotyczący sposobu obradowania Rady Nadzorczej w Towarzystwie.

Jednocześnie informujemy, iż do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia zostanie dodany punkt dotyczący zatwierdzenia Zasad Ładu Korporacyjnego przez akcjonariuszy oraz dokonania zmian przez Walne Zgromadzenie w regulacjach wewnętrznych wymagających modyfikacji ze względu na wdrożenie Zasad Ładu Korporacyjnego w Towarzystwie.
 

Wróć do listy