Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Informacja o wystąpieniu przyczyn rozwiązania BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 w likwidacji

29-12-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 247 ust. 1 w zw. z art. 246 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych niniejszym ogłasza o wystąpieniu przesłanki rozwiązania Funduszu, tj. upływie okresu, na jaki Fundusz został utworzony.

Fundusz pierwotnie został utworzony przez Towarzystwo na czas nieokreślony. W dniu 23 maja 2014 r. Towarzystwo dokonało zmiany statutu Funduszu w zakresie czasu trwania Funduszu, z czasu nieokreślonego na czas określony – tj. do dnia 28 grudnia 2015 r.

W związku z wystąpieniem wyżej wymienionej przesłanki rozwiązania Funduszu, z dniem 29 grudnia 2015 r. została otwarta likwidacja Funduszu. Rozwiązanie Funduszu nastąpi po przeprowadzeniu jego likwidacji.

Wróć do listy