Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2

14-03-2011

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 (Fundusz) zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o zamiarze wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu.

1. Planowana data rozpoczęcia i zakończenia wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych. Fundusz dokona wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w Dniu Wykupu, który przypada na 31 marca 2011 roku.

2. Wskazanie okresu, w którym Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych.
Żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych należy złożyć w terminach określonych przez dany dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych Uczestnika, na którym zostały zdeponowane Certyfikaty Inwestycyjne lub Sponsora Emisji, tak aby Fundusz otrzymał takie żądanie (za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.) nie później niż do godz. 17.00 w Dniu Giełdowym poprzedzającym Dzień Wykupu.

3. Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych. Podmiotami pośredniczącymi w wykupywaniu przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych są podmioty prowadzące działalność maklerską.

Uczestnicy Funduszu mogą składać żądanie wykupienia Certyfikatów w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych Uczestnika, na którym zostały zdeponowane Certyfikaty, albo u Sponsora Emisji (Biuro Maklerskie Banku BPH SA), jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania certyfikatów inwestycyjnych.

Zlecenia wykupu mogą być składane w godzinach określonych w regulaminie wewnętrznym Domu Maklerskiego. Wartość pojedynczego żądania wykupienia przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych nie może być mniejsza niż 10 (dziesięć) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 

Wróć do listy