Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych BPH FIZ Multi Inwestycja

12-06-2014

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja (Fundusz), zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o zamiarze wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu.

1. Planowana data rozpoczęcia i zakończenia wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych

Fundusz dokona wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w Dniu Wykupu, który przypada na 25 czerwca 2014 roku.

2. Wskazanie okresu, w którym Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych

Zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będzie zrealizowane, a Certyfikaty Inwestycyjne zostaną wykupione przez Fundusz, o ile Fundusz otrzyma takie żądanie do godziny 17.00 w Czwartym Dniu Giełdowym poprzedzającym Dzień Wykupu.

Za moment otrzymania żądań wykupu przez Fundusz przyjmuje się moment ich przekazania Funduszowi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Terminy składania żądań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych przez Uczestników zostały określone szczegółowo przez dany dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych Uczestnika, na którym zostały zdeponowane Certyfikaty Inwestycyjne lub przez Sponsora Emisji.

3. Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych.

Podmiotami pośredniczącymi w wykupywaniu przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych są podmioty prowadzące działalność maklerską.

Uczestnicy Funduszu mogą składać żądanie wykupienia Certyfikatów w Punkcie Obsługi Klienta lub siedzibie prowadzącej Rejestr Uczestników w przypadku, gdy Uczestnik nie dokonał dyspozycji przeniesienia Certyfikatów na rachunek papierów wartościowych i posiada Certyfikaty zapisane na rejestrze Uczestników.

Zlecenia wykupu mogą być składane w godzinach określonych w regulaminie wewnętrznym danego podmiotu.

Wartość pojedynczego żądania wykupienia przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych nie może być mniejsza niż 5 (pięć) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 

Wróć do listy