Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Informacja z dnia 1 marca 2018 r., o sprostowaniu ogłoszenia o zmianie Statutu Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej

01-03-2018

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej „BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, dalej „Towarzystwo”) informuje, że w opublikowanym w dniu 30 listopada 2017 r. ogłoszeniu o zmianie statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej (dawniej BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej; dalej Fundusz) popełniono oczywistą omyłkę pisarską polegającą na tym, że w pkt 2 w/w ogłoszenia błędnie oznaczono zmieniany artykuł jako ,,art. 31’’, podczas gdy  prawidłowo powinien być wskazany ,,art. 30’’.

Mając to na uwadze prawidłowe brzmienie punktu 2 prostowanego ogłoszenia winno być następujące:

W art. 30 po ust. 14 dodaje się nowy ust. 15 o następującym brzmieniu:  

„15. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z aktywów Towarzystwa wybranych przez Towarzystwo kategorii kosztów, o których mowa w ust. 1 przez czas nieoznaczony lub oznaczony.”.

W związku z niniejszym sprostowaniem, Towarzystwo przedstawia poniżej prawidłową treść ogłoszenia z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej:

„Zmiana statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

 z dnia 30 listopada 2017 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1896) niniejszym ogłasza zmiany statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej (dawniej BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej; dalej Fundusz), polegające na tym, że:

art. 30 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:  

„1. Fundusz pokrywa z własnych środków następujące koszty i wydatki związane z działalnością Funduszu:  

a)         wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem,

b)         opłaty i prowizje maklerskie, 

c)         prowizje i opłaty bankowe,    

d)         koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz,  

e)         podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa,      

f)         prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych,       

g)         wynagrodzenie Depozytariusza do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WAN Funduszu w danym roku,  

h)         koszty prowadzenia Rejestru Uczestników Funduszu do wysokości 0,2% średniej rocznej WAN Funduszu w danym roku,  

i)          koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu, koszty sporządzenia sprawozdań finansowych Funduszu, koszty utrzymania lub dostosowania systemów informatycznych do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WAN Funduszu w danym roku,           

j)          koszty biegłych rewidentów, w tym wynagrodzenie biegłego rewidenta wynikające z badania i przeglądu sprawozdań finansowych, do wysokości nieprzekraczającej 40.000,- (czterdziestu tysięcy) złotych w skali roku,           

k)         koszty obsługi prawnej i podatkowej, do wysokości nieprzekraczającej 100.000,- (stu tysięcy) złotych w skali roku,   

l)          koszty likwidacji Funduszu w tym koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu.  

2. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. l), nie przekroczą kwoty 100.000, (stu tysięcy) złotych. Koszty likwidacji Funduszu inne niż wynagrodzenie likwidatora nie przekroczą kwoty 500.000, (pięciuset tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.” 

W art. 30 po ust. 14 dodaje się nowy ust. 15 o następującym brzmieniu:  

„15. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z aktywów Towarzystwa wybranych przez Towarzystwo kategorii kosztów, o których mowa w ust. 1 przez czas nieoznaczony lub oznaczony.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Fundusz otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie w/w zmian. Powyższe zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”.

Wróć do listy