Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat o zbyciu przez BPH FIZ Sektora Nieruchomości spółek REF 13 i REF 14 funduszowi BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

08-05-2009

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie, działając w imieniu BPH FIZ Sektora Nieruchomości (dalej: Sprzedający) oraz BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 (dalej: Kupujący) informuje, iż w dniu 04 maja 2009 r. została zawarta pomiędzy funduszami umowa przeniesienia praw własności akcji dwóch spółek celowych wchodzących w skład portfela inwestycji docelowych BPH FIZ Sektora Nieruchomości.


Opis zdarzenia:
Nabycie przez Kupującego wszystkich 1.500 akcji w kapitale zakładowym REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258003 na które składa się 500 akcji serii A o wartości 100,00 (sto) złotych każda o łącznej wartości 500.00,00 (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 1.000 akcji serii B o wartości 100,00 (sto) złotych każda akcja, o łącznej wartości 100.00,00 (sto tysięcy) złotych.


Nabycie przez Kupującego wszystkich 1.500 akcji w kapitale zakładowym REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257477, na które składa się 500 akcji serii A o wartości 100,00 (sto) złotych każda o łącznej wartości 500.00,00 (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 1.000 akcji serii B o wartości 100,00 (sto) złotych każda akcja, o łącznej wartości 100.00,00 (sto tysięcy) złotych.


W dniu 4 maja 2009 r. zostały również zawarte umowy nabycia ogółu praw i obowiązków komplementariusza wyżej wymienionych spółek celowych. Stronami umowy były REF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.


Konsekwencją zawarcia wyżej opisanych omów jest powstanie stosunku dominacji BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 wobec REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie i ustanie stosunku dominacji wobec przedmiotowych spółek ze strony BPH FIZ Sektora Nieruchomości.


Cena po jakie zostały przeniesione aktywa:
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 SKA – 59.001,44 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy jeden złoty 44/100)
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 SKA – 26.868,73 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 73/100)


Wartość ewidencyjna spółek w księgach BPH FIZ Sektora Nieruchomości na dzień 31 marca 2009r.:
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 SKA – 53.871,64 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złoty 64/100)
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 SKA – 14.135,55 (słownie: czternaście tysięcy sto trzydzieści pięć złoty 55/100)


Źródło finansowania nabycia aktywów:
Źródłem finansowania nabycia aktywów były środki wpłacone przez Uczestników Funduszu oraz środki pochodzące z bieżącej działalności Funduszu.


Uzasadnienie zawarcia transakcji:
Przedmiotem transakcji są dwie spółki celowe, nie posiadające żadnych aktywów, należące do Sprzedającego, tj. REF SP. z o.o. 13 SKA oraz REF Sp. z o.o. 14 SKA. W chwili obecnej Sprzedający zainwestował wszystkie posiadane środki pieniężne. W związku z tym spółki te nie będą wykorzystane do nabywania kolejnych aktywów.
 

Wróć do listy