Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat w sprawie zmiany Statutu Rockbridge FIO Parasolowy

01-03-2018

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1896 z późn. zm.) niniejszym ogłasza o następujących zmianach statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego:

1) w art. 9: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:            

„5.    Zgodnie z polityką inwestycyjną określoną dla Subfunduszy, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych wskazanych odpowiednio w Części II Statutu, a także umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.”,      

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:            

„7.    Fundusz będzie zawierał następujące rodzaje umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne:
a) kontrakty terminowe notowane na rynkach, o których mowa w ust. 5,
b) kontrakty terminowe typu forward,       
c) opcje,    
d) kontrakty wymiany płatności,   
e) kontrakty na różnicę,     
f) kontraktowe transakcje terminowe, których bazę stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach wskazanych ust. 5.”;      

2) w art. 11 ust. 11 otrzymuje brzmienie:    

„11.     Łączna wartość lokat wskazanych w art. 9 ust. 4 nie może przekraczać 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.”;

3) w art. 50:               

a) ust. 2 wyrazy „30% (trzydzieści procent) WANS” zastępuje się wyrazami „30% (trzydzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu”,     

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.       Fundusz może inwestować nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe tj.: akcje, obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.”,      

c) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:        

„8.       Łączna wartość lokat, o których mowa w art. 9 ust. 4, nie może przekraczać 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.”;    

4) w art. 56:               

a) ust. 2 wyrazy „30% (trzydzieści procent) WANS” zastępuje się wyrazami „30% (trzydzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu”,     

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.       Fundusz może inwestować nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj.: akcje, obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.”,      

c) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:        

„8.       Łączna wartość lokat, o których mowa w art. 9 ust. 4, nie może przekraczać 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.”;    

5) w art. 63:               

a) ust. 2 wyrazy „30% (trzydzieści procent) WANS” zastępuje się wyrazami „50% (pięćdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu”,     

b) ust. 3 otrzymuj brzmienie:  

„3.       Fundusz inwestuje co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj.: akcje i obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji, emitowane przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące większość swojej działalności w krajach zaliczanych do rynków wschodzących, o których mowa w art. 62b ust. 1, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające warunki, o których mowa w art. 9 ust. 4 lit. c) Statutu, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na rynki akcji w tych krajach.”,           

c) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:        

„8.       Łączna wartość lokat, o których mowa w art. 9 ust. 4, nie może przekraczać 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.”;    

6) w art. 71:               

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.       Fundusz może inwestować do 70% (siedemdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu w instrumenty udziałowe, tj. akcje, obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.”,             

b) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:     

„11.     Łączna wartość lokat, o których mowa w art. 9 ust. 4, nie może przekraczać 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.”;    

7) w art. 77 ust. 10 otrzymuje brzmienie:    

„10.     Łączna wartość lokat, o których mowa w art. 9 ust. 4, nie może przekraczać 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.”;

8) w art. 91 ust. 10 otrzymuje brzmienie:    

„10.     Łączna wartość lokat, o których mowa w art. 9 ust. 4, nie może przekraczać 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.”;

9) w art. 97 ust. 10 otrzymuje brzmienie:    

„10.     Łączna wartość lokat, o których mowa w art. 9 ust. 4, nie może przekraczać 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.”;

10) w art. 103:            

a) skreśla sie ust. 3,      

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:             

„11.     Łączna wartość lokat, o których mowa w art. 9 ust. 4, nie może przekraczać 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.”;    

11) w art. 109:            

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.       Fundusz może inwestować do 40% (czterdzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu w instrumenty udziałowe, tj. akcje, obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.”,      

b) po ust. 10 dodaje sie ust. 11 w brzmieniu:   

„11.     Łączna wartość lokat, o których mowa w art. 9 ust. 4, nie może przekraczać 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.”;    

12) w art. 115:            

a) ust. 2 wyrazy „50% (pięćdziesiąt procent) WANS” zastępuje się wyrazami „50% (pięćdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu”,     

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.       Fundusz inwestuje co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj.: akcje i obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji, emitowane przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące większość swojej działalności w krajach zaliczanych do rynków rozwiniętych, o których mowa w art. 114b ust. 1, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające warunki, o których mowa w art. 9 ust. 4 lit. c) Statutu, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na rynki akcji w tych krajach.”,           

c) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:        

„8.       Łączna wartość lokat, o których mowa w art. 9 ust. 4, nie może przekraczać 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.”;    

13) w art. 121:            

a) ust. 2 wyrazy „50% (pięćdziesięciu procent) WANS” zastępuje sie wyrazami „50% (pięćdziesięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu”,     

b) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:        

„8.       Łączna wartość lokat, o których mowa w art. 9 ust. 4, nie może przekraczać 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.”;    

14) w art. 126b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.    Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności.”;     

15) w art. 127:            

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.       Fundusz inwestuje od 0% do 100% WANS w instrumenty udziałowe, tj. akcje, obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.”,    

b) ust. 3 wyrazy „30% (trzydzieści procent) WANS” zastępuje sie wyrazami „70% (siedemdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu”,     

c) po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:        

„9.       Łączna wartość lokat, o których mowa w art. 9 ust. 4, nie może przekraczać 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.”;    

16) w art. 132b ust. 1 skreśla się wyrazy „o których mowa w art. 132a ust. 2 lit. a)-b) Statutu,”;

17) w art. 133:            

a) ust. 2 wyrazy „100% (stu procent) WANS” zastępuje się wyrazami „100% (stu procent) wartości Aktywów Subfunduszu”,          

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.       Fundusz może inwestować do 100% (stu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w instrumenty udziałowe, tj.: akcje i obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.”,      

c) po ust. 10 dodaje sie ust. 11 w brzmieniu:   

„11.     Łączna wartość lokat, o których mowa w art. 9 ust. 4, nie może przekraczać 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.”;    

18 w art. 139:            

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.       Instrumenty dłużne, tj. obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz waluty, depozyty bankowe, papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, w tym instrumenty dłużne, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni, i należności stanowią co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) WANS.”,            

b) skreśla sie ust. 3,      

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:             

„11.     Łączna wartość lokat, o których mowa w art. 9 ust. 4, nie może przekraczać 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.”.    

 

Zmian statutu Funduszu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 1 czerwca 2018 r.

Wróć do listy