Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie dotyczące treści statutu BPH FIO Parasolowego

31-05-2011

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) („Ustawa o funduszach inwestycyjnych”) w związku z zastrzeżeniami Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 28 kwietnia 2011 r., do dokonanych zmian statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”) w zakresie zmiany polityki inwestycyjnej BPH Subfunduszu Ochrony Kapitału 1 (po zmianie: BPH Subfundusz Selektywny), ogłoszonych w dniu 31 marca 2011 r. niniejszym wyjaśnia co następuje.

Zgodnie z art. 24 ust. 8 pkt 1) ustawy o funduszach inwestycyjnych, zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, która nie wymaga zezwolenia KNF, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie statutu. Powyższy przepis dotyczy przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10 i 11 ustawy o funduszach inwestycyjnych tj. celu inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego oraz zasad polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego.

Uwzględniając fakt, iż zmiany dotyczące postanowień statutu Funduszu w zakresie polityki inwestycyjnej BPH Subfunduszu Ochrony Kapitału 1 (po zmianie: BPH Subfundusz Selektywny), ogłoszone zostały w dniu 31 marca 2011 r., a więc miały wejść w życie w dniu 1 lipca 2011 r., zgodnie z wytycznymi KNF nie wywierają jakichkolwiek skutków prawnych w stosunku do statutu Funduszu - treść statutu Funduszu we wskazanym zakresie, pozostaje niezmieniona.
 

Wróć do listy