Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie o dokonanym wykupie certyfikatów inwestycyjnych BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

02-12-2015

Działając w oparciu o postanowienia art. 32 ust. 15 Statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 (dalej: Fundusz), BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym ogłasza o dokonanym wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu.

W Dniu Wykupu przypadającym na 30 listopada 2015 r. Fundusz wykupił 24.380  Certyfikatów Inwestycyjnych o łącznej wartości 2.777.125,80 zł.

Wartość aktywów netto przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu wyniosła 113,91 zł.

Z uwagi na to, że liczba Certyfikatów Inwestycyjnych przedstawionych do wykupu przez Uczestników wyniosła 369.510 sztuk i była wyższa niż liczba Certyfikatów Inwestycyjnych wykupywanych przez Fundusz, poszczególne żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych zostały proporcjonalnie zredukowane przez Fundusz, zgodnie art. 32 ust. 5 Statutu Funduszu.

Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych przekazane zostaną przez Fundusz w terminie 5 Dni Giełdowych po Dniu Wykupu do dyspozycji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Następnie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekaże środki w odpowiedniej wysokości do firm inwestycyjnych za pośrednictwem, których złożono żądania wykupu. Po przekazaniu środków do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim, środki te zostaną rozdysponowane na rzecz poszczególnych Uczestników, w terminie i na zasadach obowiązujących w firmach inwestycyjnych pośredniczących w przyjmowaniu żądań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych.

Wróć do listy