Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

OGŁOSZENIE O DOKONANYM WYKUPIE CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

02-01-2015

Działając w oparciu o postanowienia art. 32 ust. 15 Statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 („Fundusz”), BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym ogłasza o dokonanym wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu.

W Dniu Wykupu przypadającym na 30 grudnia 2014 r. Fundusz wykupił 232 000 (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące) Certyfikatów Inwestycyjnych o łącznej wartości 30 433 760,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt).

Wartość aktywów netto przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu wyniosła 131,18 zł.

Z uwagi na to, że liczba Certyfikatów Inwestycyjnych przedstawionych do wykupu przez Uczestników wyniosła 598 241 sztuk i była wyższa niż liczba Certyfikatów Inwestycyjnych wykupywanych przez Fundusz, poszczególne żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych zostały proporcjonalnie zredukowane przez Fundusz, zgodnie art. 32 ust. 5 Statutu Funduszu.

Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych przekazane zostaną przez Fundusz w terminie 5 Dni Giełdowych po Dniu Wykupu do dyspozycji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Następnie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekaże środki w odpowiedniej wysokości do firm inwestycyjnych za pośrednictwem, których złożono żądania wykupu. Po przekazaniu środków do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim, środki te zostaną rozdysponowane na rzecz poszczególnych Uczestników, w terminie i na zasadach obowiązujących w firmach inwestycyjnych pośredniczących w przyjmowaniu żądań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych.
 

Wróć do listy