Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie o okresie rozliczeniowym oraz parametrach ochrony kapitału dla BPH Ochrony Kapitału 1

21-04-2009

Działając na podstawie Uchwały Zarządu BPH TFI S.A. nr 38/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. oraz na podstawie art. 133 ust. 4 i 6 Statutu BPH FIO Parasolowego („Fundusz”), BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym ogłasza parametry dotyczące długości pierwszego i drugiego okresu rozliczeniowego, a także wariantu ochrony kapitału oraz poziomu ochrony kapitału
w tych okresach rozliczeniowych dla BPH Subfunduszu Ochrony Kapitału 1 („Subfundusz”).


1. Zarząd Towarzystwa przyjmuje następujące parametry obowiązujące dla Subfunduszu w pierwszym okresie rozliczeniowym:


1) Pierwszy okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 133 ust. 6 Statutu Funduszu, będzie trwał od pierwszego Dnia Wyceny Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu do dnia 30 czerwca 2009 r.


2) Wariant ochrony kapitału, o którym mowa w art. 133 ust. 3 Statutu Funduszu: w pierwszym okresie rozliczeniowym Fundusz dąży do tego, aby WANSJU w ostatnim Dniu Wyceny tego okresu rozliczeniowego, tj. w dniu 30 czerwca 2009 r., nie była niższa niż 100% WANSJU z pierwszego Dnia Wyceny Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.


3) Poziom ochrony kapitału, o którym mowa w art. 133 ust. 1–5 Statutu Funduszu: 100% WANSJU z pierwszego Dnia Wyceny Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
 

2. Zarząd Towarzystwa przyjmuje następujące parametry obowiązujące dla Subfunduszu w drugim okresie rozliczeniowym:


1) Drugi okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 133 ust. 6 Statutu Funduszu, będzie trwał dwa lata i będzie rozpoczynał się
w dniu 30 czerwca 2009 r.


2) Wariant ochrony kapitału, o którym mowa w art. 133 ust. 3 Statutu Funduszu: w drugim okresie rozliczeniowym Fundusz dąży do tego, aby WANSJU w ostatnim Dniu Wyceny tego okresu rozliczeniowego nie była niższa niż 97% (słownie: dziewięćdziesiąt siedem procent) WANSJU z pierwszego Dnia Wyceny Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przypadającego w tym okresie rozliczeniowym, czyli z dnia 30 czerwca 2009 r.


3) Poziom ochrony kapitału, o którym mowa w art. 133 ust. 1–5 Statutu Funduszu: 97% (słownie: dziewięćdziesiąt siedem procent) WANSJU z pierwszego Dnia Wyceny w drugim okresie rozliczeniowym, czyli z dnia 30 czerwca 2009 r.


4) Zasady podwyższania poziomu ochrony kapitału, o których mowa w art. 133 ust. 4 Statutu Funduszu: W trakcie drugiego okresu rozliczeniowego Fundusz będzie podwyższał zakładany poziom ochrony kapitału o 5% (pięć procent) lub o wielokrotność tego progu, o ile wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w dowolnym Dniu Wyceny tego okresu rozliczeniowego wzrośnie odpowiednio o co najmniej o 5% (pięć procent) lub o wielokrotność tego progu w stosunku do wartości Jednostki Uczestnictwa z pierwszego Dnia Wyceny w tym okresie rozliczeniowym. Podwyższenie zakładanego poziomu ochrony kapitału, o którym mowa powyżej, oznacza podwyższenie o 5% (pięć procent) lub o wielokrotność tego progu minimalnej wartości WANSJU, do której osiągnięcia dąży Fundusz w ostatnim Dniu Wyceny drugiego okresu rozliczeniowego. Ogłoszona zmiana poziomu ochrony kapitału staje się skuteczna w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym podano do publicznej wiadomości informację o podwyższeniu zakładanego poziomu ochrony kapitału.
 

Wróć do listy