Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa BPH Subfunduszu Pieniężnego

11-07-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) działając w imieniu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (dalej: „Fundusz”) niniejszym ogłasza o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa typu A BPH Subfunduszu Pieniężnego (dalej: „Subfundusz”), wydzielonego w ramach Funduszu.

Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu rozpocznie się w dniu 11 lipca 2014 r. i zakończy się w dniu 14 lipca 2014 r.

Zapisy będą przyjmowane wyłącznie w siedzibie Towarzystwa przy ul. Bonifraterskiej 17 w Warszawie w godzinach od 9:00 do 17.00.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia zapisów i wpłaty na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu są Towarzystwo lub akcjonariusz Towarzystwa.

O zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej www.bphtfi.pl.
 

Wróć do listy