Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa BPH Subfunduszu Superior Rynku Surowców

09-05-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) działając w imieniu BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”) niniejszym ogłasza o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa typu A BPH Subfunduszu Superior Rynku Surowców (dalej: „Subfundusz”), wydzielonego w ramach Funduszu.

Termin rozpoczęcia oraz zakończenia zapisów

Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu rozpocznie się w dniu 9 maja 2016 r. i zakończy się w dniu 10 maja 2016 r.

O zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej www.bphtfi.pl.

Miejsce przyjmowania zapisów

Zapisy będą przyjmowane wyłącznie w siedzibie Towarzystwa przy ul. Bonifraterskiej 17 w Warszawie w godzinach od 9:00 do 17.00.

Podmioty uprawnione do składania zapisów

Podmiotami uprawnionymi do złożenia zapisów i wpłaty na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu są Towarzystwo lub akcjonariusz Towarzystwa.

Sposób dokonywania zapisów

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu będą przyjmowane na formularzach, których wzór udostępni Towarzystwo. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu.

Sposób dokonywania wpłat

Wpłaty do Subfunduszu związane z zapisami na Jednostki Uczestnictwa przyjmowane będą wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza. Łączna wysokość wszystkich wpłat do Subfunduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu nie może być niższa niż 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Przydział Jednostek Uczestnictwa

Za wpłaty dokonane w ramach zapisów Towarzystwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydzieli Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przypadające na wniesione wpłaty powiększone o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.

Cena Jednostki Uczestnictwa

Przydział Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nastąpi według wartości początkowej Jednostki Uczestnictwa, która będzie wynosić 100,- (sto) złotych.

Zwrot wpłat do Funduszu

W przypadku nie zebrania wymaganej kwoty wpłat do Subfunduszu Towarzystwo niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia upływu terminu przyjmowania zapisów, zwróci wpłaty dokonane do Funduszu tytułem opłacenia zapisu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu powiększone o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzonych przez niego rachunek do dnia upływu terminu przyjmowania zapisów.

Wróć do listy