Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa BPH Superior FIO

21-05-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) działając w imieniu BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”) niniejszym ogłasza o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa typu A następujących subfunduszy Funduszu (dalej: „Subfundusze”):

1) BPH Subfunduszu Superior Pieniężnego,

2) BPH Subfunduszu Superior Obligacji,

3) BPH Subfunduszu Superior Akcji,

4) BPH Subfunduszu Superior Selektywnego.

Termin rozpoczęcia oraz zakończenia zapisów

Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy rozpocznie się w dniu 21 maja 2015 r. Zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi w terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia zapisów lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostaną złożone zapisy na kwotę wynoszącą lub przekraczającą łącznie dla wszystkich Subfunduszy 4.000.000,- (cztery miliony) złotych, w zależności od tego, który z powyższych terminów upłynie wcześniej.
O zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy, Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej www.bphtfi.pl.

Miejsce przyjmowania zapisów

Zapisy będą przyjmowane wyłącznie w siedzibie Towarzystwa przy ul. Bonifraterskiej 17 w Warszawie w godzinach od 9:00 do 17.00.

Podmioty uprawnione do składania zapisów

Podmiotami uprawnionymi do złożenia zapisów i wpłaty na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu są Towarzystwo lub akcjonariusz Towarzystwa.

Sposób dokonywania wpłat

Wpłaty do Funduszu dokonywane są na wydzielone rachunki bankowe Towarzystwa prowadzone przez Depozytariusza dla każdego z Subfunduszy. Łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych w drodze zapisów nie może być niższa niż 4.000.000,- (cztery miliony) złotych, przy czym wartość wpłat do jednego Subfunduszu nie może być niższa niż 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

 

Opłata manipulacyjna od wpłat dokonanych w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie będzie pobierana.

Sposób dokonywania zapisów

Wpłaty do Funduszu zbierane są w drodze zapisów. Zapis powinien wskazywać Subfundusz, którego Jednostki Uczestnictwa są przedmiotem zapisu. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu.

Przydział Jednostek Uczestnictwa

Za wpłaty dokonane w ramach zapisów Towarzystwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela Jednostki Uczestnictwa.

Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez wpisanie do Rejestru Uczestników Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przypadającej na dokonaną wpłatę do Subfunduszu, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.

Cena Jednostki Uczestnictwa

Cena przydzielonej Jednostki Uczestnictwa każdego Subfunduszu wynosi 100.- (sto) złotych.

Zwrot wpłat do Funduszu

Przypadki, w których Towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do Funduszu, wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza Funduszu zostały opisane szczegółowo w statucie Funduszu.

Wróć do listy