Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa BPH Subfunduszu Pieniężnego

15-07-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) działając w imieniu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (dalej: „Fundusz”) niniejszym ogłasza, że w dniu 14 lipca 2014 r. zakończyło przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa typu A BPH Subfunduszu Pieniężnego (dalej: „Subfundusz”), wydzielonego w ramach Funduszu.
W ramach zapisów Towarzystwo zebrało wpłaty w wysokości wymaganej w statucie Funduszu celem utworzenia Subfunduszu. Podmiotami uprawnionymi do złożenia zapisów i wpłaty na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu były Towarzystwo oraz akcjonariusze Towarzystwa.


Towarzystwo dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa w terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów.
 

Wróć do listy