Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa BPH Subfunduszu Superior Rynku Surowców

11-05-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) działając w imieniu BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”) niniejszym ogłasza, że w dniu 10 maja 2016 r. zakończyło przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa typu A BPH Subfunduszu Superior Rynku Surowców (dalej: „Subfundusz”), wydzielonego w ramach Funduszu.

W ramach zapisów Towarzystwo zebrało wpłaty w wysokości wymaganej w statucie Funduszu celem utworzenia Subfunduszu. Podmiotami uprawnionymi do złożenia zapisów i wpłaty na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu były Towarzystwo oraz akcjonariusz Towarzystwa.

Towarzystwo dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów.

Wróć do listy