Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa BPH Superior FIO

22-05-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) działając w imieniu BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”) niniejszym ogłasza, że w dniu 22 maja 2015 r. zakończyło przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa typu A następujących subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu (dalej: „Subfundusze”):

1) BPH Subfunduszu Superior Pieniężnego,

2) BPH Subfunduszu Superior Obligacji,

3) BPH Subfunduszu Superior Akcji,

4) BPH Subfunduszu Superior Selektywnego.

W ramach zapisów Towarzystwo zebrało wpłaty w wysokości wymaganej w statucie Funduszu celem utworzenia wskazanych wyżej Subfunduszy. Podmiotami uprawnionymi do złożenia zapisów i wpłaty na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy były Towarzystwo oraz akcjonariusze Towarzystwa.

Towarzystwo dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów.

Wróć do listy