Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WYKUPYWANIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

30-10-2015

Działając w oparciu o postanowienia art. 32 ust. 1-2 Statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 („Fundusz”), BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym ogłasza o zamiarze wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu, określając Dzień Wykupu na 30 listopada 2015 r.

Wykup certyfikatów inwestycyjnych następował będzie na podstawie żądań złożonych przez Uczestników Funduszu. Żądanie wykupu może złożyć każdy uczestnik Funduszu w terminie od dnia następującego po dniu publikacji niniejszego ogłoszenia.

27 listopada 2015 r. jest ostatnim dniem, w którym może nastąpić przekazanie żądania wykupu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. do Funduszu. Oznacza to, że złożenie żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych przez Uczestnika powinno nastąpić odpowiednio wcześniej, z zachowaniem terminów przewidzianych w regulacjach wewnętrznych firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu. W przypadku Biura Maklerskiego Banku BPH S.A., pełniącego funkcję Sponsora Emisji, żądania wykupu będą przyjmowane do godz. 15:00 w dniu 26 listopada 2015 r.

Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnik powinien złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Certyfikaty Inwestycyjne albo u Sponsora Emisji (Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.) jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych na indywidualnym rachunku papierów wartościowych. Przybliżona kwota przeznaczona na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych w Dniu Wykupu wynosi 3.000.457,50 PLN (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i 50/100), natomiast przybliżona liczba Certyfikatów Inwestycyjnych możliwych do wykupienia w tym dniu za tę kwotę według ostatniej Wartości Aktywów Netto przypadających na Certyfikat Inwestycyjny wynosi 25 250  (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk.

W przypadku, gdy w Dniu Wykupu liczba Certyfikatów Inwestycyjnych przedstawionych do wykupu przez Uczestników będzie wyższa, niż liczba Certyfikatów Inwestycyjnych wykupywanych przez Fundusz, poszczególne żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych zostaną proporcjonalnie zredukowane przez Fundusz.

Za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu Towarzystwo nie będzie pobierać opłaty manipulacyjnej.

Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych przekazane zostaną przez Fundusz w terminie 5 Dni Giełdowych po Dniu Wykupu do dyspozycji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Następnie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekaże środki w odpowiedniej wysokości do firm inwestycyjnych za pośrednictwem, których złożono żądania wykupu. Po przekazaniu środków do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim, środki te zostaną rozdysponowane na rzecz poszczególnych Uczestników, w terminie i na zasadach obowiązujących w firmach inwestycyjnych pośredniczących w przyjmowaniu żądań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych.

Z chwilą wykupienia przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych są one umarzane z mocy prawa.

Wróć do listy