Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

OGŁOSZENIE O ZGROMADZENIU INWESTORÓW BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

08-03-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 157 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 Statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji (zwanego dalej „Funduszem”) informuje o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu na dzień 30 marca 2016 r. na godzinę 9:00 w Centrum Szkoleniowym Adgar Ochota, Al. Jerozolimskie 181b, 02-222 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów,
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów,
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  4. Przyjęcie porządku obrad,
  5. Przekazanie Zgromadzeniu Inwestorów kopii sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego na dzień otwarcia jego likwidacji,
  6. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu są Uczestnicy, którzy nie później, niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów (tj. najpóźniej w dniu 22.03.2016 r.) złożą w siedzibie BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, imienne świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.). Świadectwa depozytowe można składać w godzinach od 9.00 do 17.00 w dni robocze, tj. z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy.
Każdy Certyfikat Inwestycyjny daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. Zgodnie z art. 6 ust. 4 Statutu Funduszu Zgromadzenie Inwestorów jest ważne bez względu na liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych reprezentowanych na Zgromadzeniu Inwestorów. Uczestnicy Funduszu mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (przedstawicieli ustawowych). Pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Wróć do listy