Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

OGŁOSZENIE O ZGROMADZENIU INWESTORÓW BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI W LIKWIDACJI

30-06-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz art. 5 ust. 1 statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji („Fundusz”) informuje o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu na dzień 22 lipca 2016 r. na godzinę 8:30 w Centrum Szkoleniowym Adgar Ochota, Al. Jerozolimskie 181b, 02-222 Warszawa („Zgromadzenie Inwestorów”), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów,
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów,
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  4. Przyjęcie porządku obrad,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę depozytariusza,
  6. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później, niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą Towarzystwu imienne świadectwo depozytowe, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Każdy Certyfikat Inwestycyjny daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów. Zgodnie z art. 6 ust. 4 statutu Funduszu Zgromadzenie Inwestorów jest ważne bez względu na liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych reprezentowanych na Zgromadzeniu Inwestorów. Uczestnicy Funduszu mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (przedstawicieli ustawowych). Pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Wróć do listy