Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów BPH FIZ Sektora Nieruchomości

09-10-2008

Ogłoszenie obowiązkowe

Zarząd BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) oraz w związku z art. 4 ust. 1 pkt a) Statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości (zwanego dalej „Funduszem”), niniejszym postanawia zwołać Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 30 października 2008 roku na godzinę 10.00 w budynku Banku BPH S.A. w Warszawie przy ul. Towarowej 25 A, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Depozytariusza dla Funduszu.
5. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów (tj. najpóźniej w dniu 23 października 2008 r.) złożą w siedzibie BPH TFI S.A. przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, imienne świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Świadectwa depozytowe można składać w godzinach od 9.00 do 17.00 w dni robocze, tj. z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy. Każdy Certyfikat Inwestycyjny daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. Zgodnie z art. 6 ust. 4 Statutu Funduszu Zgromadzenie Inwestorów jest ważne bez względu na liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych reprezentowanych na Zgromadzeniu Inwestorów, przy czym dla zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu, wymagana jest obecność Uczestników reprezentujących łącznie co najmniej 1/3 (słownie: jedną trzecią) ogólnej liczby Certyfikatów. Uczestnicy Funduszu mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (przedstawicieli ustawowych). Pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 

Wróć do listy