Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów BPH FIZ Sektora Nieruchomości

16-03-2010


Warszawa, 16 marca 2010 r.


Ogłoszenie obowiązkowe

Zarząd BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 5 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 Statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości (zwanego dalej „Funduszem”) oraz art. 66 ust 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), niniejszym postanawia zwołać Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 8 kwietnia 2010 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2009.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 6 miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2010 roku oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2010 roku.
6. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów (tj. najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2010 r.) złożą w siedzibie BPH TFI S.A. przy ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, imienne świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Świadectwa depozytowe można składać w godzinach od 9.00 do 17.00 w dni robocze, tj. z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy. Każdy Certyfikat Inwestycyjny daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. Zgodnie z art. 6 ust. 4 Statutu Funduszu Zgromadzenie Inwestorów jest ważne bez względu na liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych reprezentowanych na Zgromadzeniu Inwestorów, przy czym dla zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu, wymagana jest obecność Uczestników reprezentujących łącznie co najmniej 1/3 (słownie: jedną trzecią) ogólnej liczby Certyfikatów. Uczestnicy Funduszu mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (przedstawicieli ustawowych). Pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 

Wróć do listy