Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów BPH FIZ Sektora Nieruchomości

06-05-2011

Warszawa, 6 maja 2011 r.

Ogłoszenie obowiązkowe


Zarząd BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 Statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości (zwanego dalej „Funduszem”) oraz art. 66 ust 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), niniejszym informuje o wyznaczeniu na podstawie Uchwały nr 55/2011 Zarządu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 6 maja 2011 r., daty Zgromadzenia Inwestorów Funduszu na dzień 27 maja 2011 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenie Inwestorów z dnia 6 kwietnia 2011 r., w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 6 miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2011 roku oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2011 roku, zawartą w protokole Zwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów, sporządzonym przez Notariusza w Warszawie Piotra Skoworodko, Repertorium A nr 2882/2011.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 6 miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2011 roku oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2011 roku.
  6. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów (tj. najpóźniej w dniu 20 maja 2011 r.) złożą w siedzibie BPH TFI S.A. przy ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, imienne świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Świadectwa depozytowe można składać w godzinach od 9.00 do 17.00 w dni robocze, tj. z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy. Każdy Certyfikat Inwestycyjny daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. Zgodnie z art. 6 ust. 4 Statutu Funduszu Zgromadzenie Inwestorów jest ważne bez względu na liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych reprezentowanych na Zgromadzeniu Inwestorów. Uczestnicy Funduszu mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (przedstawicieli ustawowych). Pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 

Wróć do listy