Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów BPH FIZ Sektora Nieruchomości

28-03-2013

Zarząd BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 142 ust. 2, art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 5 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 i ust. 3 Statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości (zwanego dalej „Funduszem”) oraz art. 66 ust 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330), niniejszym postanawia zwołać Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 23 kwietnia 2013 r. na godzinę 15:30 w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów,
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów,
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2012.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 6 miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2013 roku oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia czasu działalności Funduszu.
  8. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu są Uczestnicy, którzy nie później, niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów (tj. najpóźniej w dniu 16 kwietnia 2013 r.) złożą w siedzibie BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, imienne świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.). Świadectwa depozytowe można składać w godzinach od 9.00 do 17.00 w dni robocze, tj. z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy. Każdy Certyfikat Inwestycyjny daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. Zgodnie z art. 6 ust. 4 Statutu Funduszu Zgromadzenie Inwestorów jest ważne bez względu na liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych  reprezentowanych na Zgromadzeniu Inwestorów, przy czym dla zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu, wymagana jest obecność Uczestników reprezentujących łącznie co najmniej 1/3 (słownie: jedną trzecią) ogólnej liczby Certyfikatów. Uczestnicy Funduszu mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (przedstawicieli ustawowych). Pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 

Wróć do listy