Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych

14-12-2017

Informujemy, że w dniu 14 grudnia 2017 r., Zarząd Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwołał Zgromadzenie Inwestorów Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych.

Zgromadzenie Inwestorów, o którym mowa powyżej zwołane zostało na dzień 5 stycznia 2018 r., g. 8:00 w lokalu biurowym, przy ul. Bonifraterskiej 17 (00-203 Warszawa), p. 14, tj. w siedzibie Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.,  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.
  3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały nr 1 w przedmiocie wyrażenia zgody na emisję nowych Certyfikatów Inwestycyjnych serii E, F, G Funduszu.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu pisemną informację o zamiarze udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.

Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane pisemnie pod rygorem nieważności. W takim wypadku Towarzystwo blokuje w Ewidencji Certyfikaty Uczestników, którzy zgłosili zamiar uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów, do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów.

Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W tym ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów.

Wróć do listy