Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Połączenie BPH TFI oraz CA IB IM

06-01-2006

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje, iż połączenie, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh, Towarzystwa i spółki CA IB Investment Management S.A., zostało zarejestrowane postanowieniem z dnia 27 grudnia 2005 r., doręczonym w dniu 4 stycznia 2005 r., Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

W wyniku połączenia BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wstąpiło w prawa i obowiązki związane z wykonywaniem umów o zarządzanie portfelem inwestycyjnym BPH FIO Akcji, BPH FIO Aktywnego Zarządzania, BPH FIO Stabilnego Wzrostu, BPH FIO Skarbowy, BPH FIO Obligacji 1, BPH FIO Obligacji 2, BPH FIZ Pro Lokata, BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1, BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2, BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3, o zarządzania częścią portfela inwestycyjnego, tj. portfela inwestycyjnego, na który składają się Aktywa Płynne Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego FIZ, a także umowy o zarządzanie Portfelem Inwestycji Płynnych oraz Instrumentami Pochodnymi, w tym Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, wchodzącymi w skład Portfela Inwestycji Docelowych BPH FIZ Sektora Nieruchomości.

W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że zostanie zachowana pełna ciągłość zarządzania, w szczególności nie zostanie zmieniony skład zespołu zarządzającego i analiz, ani procedury dotyczące zasad podejmowania, wykonywania i monitorowania decyzji inwestycyjnych. W związku z tym, w ocenie Towarzystwa, zdarzenie to nie powinno mieć znaczenia dla oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestycją w ww. fundusze.

Wróć do listy