Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Publikacja Prospektu BPH FIZ Korzystnego Kursu

22-09-2008

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Korzystnego Kursu informuje, że w dniach od 29 września 2008 r. do 24 października 2008 r. Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. przyjmować będzie zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii B BPH FIZ Korzystnego Kursu („Fundusz”). Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Funduszu obejmuje nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych serii B.
 

Prospekt emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Funduszu („Prospekt”) dostępny jest tutaj.


Inwestor może uzyskać wersję drukowaną Prospektu w siedzibie Towarzystwa (Warszawa, ul. Emilii Plater 53) oraz w siedzibie Oferującego, Biura Maklerskiego Banku BPH S.A. (Kraków, Al. Pokoju 1).


Lista Punktów Obsługi Klientów, w których przyjmowane będą Zapisy oraz wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii B, dostępna jest tutaj.


Zamknięcie subskrypcji i zakończenie przyjmowania Zapisów następuje z upływem wcześniejszego terminu:
a) z upływem następnego Dnia Giełdowego po dniu, w którym nastąpiło przyjęcie ważnych Zapisów na maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B;
b) z upływem dnia wskazanego jako ostatni dzień przyjmowania Zapisów
Towarzystwo dokona przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych w terminie 14 dni od dnia zamknięcia subskrypcji.


Fundusz, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zamknięcia emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B, wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych tej serii do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW.


Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Certyfikatach Inwestycyjnych serii B Funduszu. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w oferowane Certyfikaty. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych Certyfikatów powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu.


Oferta publiczna Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Funduszu przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie jest skierowana do rezydentów państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich.


Poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej prospekt emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Funduszu nie stanowi propozycji lub oferty nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu. Prospekt ani Certyfikaty Inwestycyjne nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.


Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej powinien także zasięgnąć informacji o przepisach prawa polskiego oraz przepisach obowiązujących w państwach, które mogą się do niego stosować.
 

Wróć do listy