Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Publikacja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

04-07-2012

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działające jako organ BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 informuje, że Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 („Prospekt Emisyjny”) został udostępniony publicznie w formie elektronicznej w dniu 4 lipca 2012 r. w sieci Internet pod adresem Towarzystwa: www.bphtfi.pl oraz pod adresem Oferującego: Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.: www.bmbph.pl.

Prospekt jest dostępny także w do wglądu w postaci drukowanej w siedzibie Towarzystwa (Warszawa, ul. Bonifraterska 17).

Lista Punktów Obsługi Klientów, w których przyjmowane będą Zapisy oraz wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 stanowi Załącznik nr 4 do Prospektu oraz zostanie także umieszczona na stronie internetowej www.bphtfi.pl.

Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 obejmuje nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych serii B.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii nie może być niższa niż iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatów serii B oraz liczby 100.000 (słownie: sto tysięcy) oraz nie może być wyższa niż iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatów serii B oraz liczby 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów).

Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa WANCI ustalonej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B powiększonej lub obniżonej maksymalnie o 2,00% (słownie: dwa procent).

Otwarcie subskrypcji i rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 nastąpi w dniu 3 września 2012 r., a jej zamknięcie i zakończenie przyjmowania Zapisów nastąpi z upływem wcześniejszego z poniższych terminów:
 

a) z upływem następnego Dnia Giełdowego po dniu, w którym nastąpiło przyjęcie ważnych Zapisów na maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B,

b) dnia 28 września 2012 r.


Towarzystwo dokona przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 w terminie 14 dni od dnia zamknięcia subskrypcji.
 

Wróć do listy