Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Sprostowanie ogłoszenia z dnia 29 września 2014 r. o zmianie statutu i przekształceniu BPH SFIO Total Profit

29-12-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w wyniku otrzymania w dniu 29 grudnia 2014 r. zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 grudnia 2014 r., niniejszym dokonuje sprostowania ogłoszenia o zmianie statutu BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit i przekształceniu BPH SFIO Total Profit, w trybie art. 239 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w fundusz inwestycyjny otwarty.


Sprostowanie ogłoszenia spowodowane jest odstąpieniem od dokonywania zmian treści wskazanych poniżej postanowień Statutu Funduszu, które pierwotnie miały wejść w życie w dniu 30 grudnia 2014 roku. W skutek powyższego nie obowiązują:
1) art. 10 ust. 1 lit a) po słowach „na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim,”,
2) art. 10 ust. 1 lit. b),
3) art. 10 ust. 1 lit. d) tiret cztery,
4) art. 10 ust. 5 od słów „a także na rynku zorganizowanym” do słów „lub Państwie Członkowskim”,
5) art. 12 ust. 2
6) art. 12 ust. 6-10,

Modyfikacja Statutu Funduszu w powyższym za1kresie wymagać będzie uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Do tego czasu postanowienia Statutu Funduszu wskazane w pkt. 1-6 powyżej nie obowiązują. Po przekształceniu Funduszu w fundusz inwestycyjny otwarty, Fundusz wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zezwolenia na zmianę Statutu w zakresie wskazanym w pkt od 1 do 6.

Pozostałe zmiany Statutu Funduszu ogłoszone w dniu 29 września 2014 r. wchodzą w życie w dniu 30 grudnia 2014 r.

Zobacz ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu z dnia 29 września 2014 r. i wykaz zmian Statutu Funduszu.
 

Wróć do listy