Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ustalenie ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii B BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

26-09-2012

Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), art. 8 ust. 4 Statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 (dalej: „Fundusz”) oraz Rozdziału VI, pkt 4.3.1 Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Funduszu, BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, działając w imieniu Funduszu informuje, iż Cena Emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii B Funduszu będzie wynosić 119,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście złotych).


Podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na ustaloną Cenę Emisyjną Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Funduszu były:

• postanowienie art. 132 Ustawy, zgodnie z którym cena emisyjna nie może być niższa niż WANCI (Wartość Aktywów Netto przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny) według wyceny dokonanej na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji, chyba że Statut Funduszu określi maksymalną wysokość różnicy między Wartością Aktywów Netto Funduszu przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny według tej wyceny a ceną emisyjną Certyfikatu kolejnej emisji. WANCI Funduszu na dzień 24 września 2012 r., czyli na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B Funduszu wynosiła 120,51 zł. (słownie: sto dwadzieścia złotych 51/100).

• postanowienia art. 8 ust. 4 Statutu Funduszu, zgodnie z którym cena Emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii B Funduszu jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANCI), ustalonej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B Funduszu powiększonej lub obniżonej maksymalnie o 2% (słownie: dwa procent).
 

Ustalona cena emisyjna nie obejmuje opłaty manipulacyjnej z tytułu wydania Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Funduszu.
 

Wróć do listy