Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ustalenie zakładanego poziomu ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie dla BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2

06-04-2011

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2011 r. Zarząd Towarzystwa ustalił, że zakładany poziom ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie będzie wynosił 100% (sto procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny kolejnego okresu trzyletniego, rozpoczynającego się z Dniem Wyceny przypadającym na 31 marca 2011 r., co stanowi 139,78 PLN (słowne: sto trzydzieści dziewięć złotych 78/100).

Wróć do listy