Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Wykup certyfikatów inwestycyjnych BPH FIZ Pro Lokata

13-11-2007

Działając na podstawie z art. 2 Statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Pro Lokata informujemy, że dzień 21 listopada 2007 r. został wyznaczony Dniem Wyceny.Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.11.2007 r. w trakcie sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przeprowadzona zostanie specjalna transakcja odkupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. W związku z powyższym właściciele certyfikatów inwestycyjnych oraz ich właściwie umocowani pełnomocnicy mogą składać w biurach maklerskich, w których zdeponowano certyfikaty inwestycyjne Funduszu, zlecenia ich sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 26.11. 2007 r. W przypadku gdy certyfikaty inwestycyjne Funduszu zostały zdeponowane u sponsora emisji tj. w Biurze Maklerskim Banku BPH S.A. zlecenia sprzedaży będzie można składać w pełnozakresowych i niepełnozakresowych Punktach Przyjmowania Zleceń („PPZ”). Zlecenia w PZZ będą przyjmowane w dniach 19–23.11.2007 roku (z zastrzeżeniem, że 23.11 br. tylko do godziny 13:00).Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dochód z nabytych przed 01.01.2004 roku, a następnie sprzedanych na GPW Certyfikatów, nie podlega 19% podatkowi od zysków kapitałowych. Jednocześnie informujemy, że jest to ostatnia tego rodzaju zorganizowana operacja, w późniejszym terminie sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych Funduszu na GPW w Warszawie możliwa będzie jedynie w przypadku istnienia zgłoszonego popytu na przedmiotowe certyfikaty po cenie satysfakcjonującej Uczestnika. Fundusz na podstawie art. 23 ust. 3 Statutu Funduszu dokonuje również wykupu certyfikatów inwestycyjnych w ostatnim dniu Giełdowym w miesiącu marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu jednak wykup ten podlega 19% podatkowi od zysków kapitałowych.Klient sprzedający certyfikaty inwestycyjne na GPW w dniu 26.11.2007 r. uzyska 99,5% WANCI (wartość aktywów Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny) wg wyceny z dnia 21.11.2007 roku i poniesie koszty prowizji maklerskiej.Transakcja odkupu certyfikatów inwestycyjnych przez podmiot z grupy kapitałowej zostanie przeprowadzona w dniu 26.11.2007 oraz rozliczona w dniu 29.11.2007 i w tym dniu biura maklerskie rozpoczną przekazywanie środków „z odkupu” na wskazane przez inwestorów rachunki bankowe/brokerskie.

Wróć do listy