Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Wypłata dochodu z BPH Subfunduszu Dywidendowego

13-03-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) informuje, że Zarząd Towarzystwa w dniu 13 marca 2017 roku podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę dochodów osiągniętych w 2016 roku przez BPH Subfundusz Dywidendowy (dalej: „Subfundusz”) wydzielony w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (dalej: „Fundusz”).

Kwota dochodu przeznaczona do wypłaty przypadająca na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu została ustalona w wysokości: 6,10 zł (słownie: sześć złotych 10/100 groszy).

Dzień ustalenia uczestników uprawnionych do otrzymania dochodów Subfunduszu został wyznaczony na dzień 13 marca 2017 roku.

Dzień wypłaty dochodów Subfunduszu został wyznaczony na dzień 22 marca 2017 roku.

Wypłata dochodów nastąpi w formie:

  1. przelewu środków pieniężnych na wskazany w subrejestrze rachunek bankowy Uczestnika w przypadku gdy kwota dochodów należnych Uczestnikowi wynosi co najmniej 100 (sto) złotych lub w dniu wypłaty dochodów Uczestnik nie posiada jednostek uczestnictwa Subfunduszu,
  2. nabycia na rzecz Uczestnika jednostek uczestnictwa Subfunduszu w przypadku gdy kwota dochodów należnych Uczestnikowi wynosi mniej niż 100 (sto) złotych i w dniu wypłaty dochodów Uczestnik posiada jednostki uczestnictwa Subfunduszu.
Wróć do listy