Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Wypłata dochodu z Rockbridge Subfunduszu Dywidendowego

27-04-2018

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) informuje, że Zarząd Towarzystwa w dniu 27 kwietnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę dochodów osiągniętych w 2017 roku przez Rockbridge Subfundusz Dywidendowy (dalej: „Subfundusz”) wydzielony w ramach Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (dalej: „Fundusz”).

Kwota dochodu przeznaczona do wypłaty przypadająca na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu została ustalona w wysokości: 11,80 zł (słownie: jedenaście złotych 80/100 groszy).

Dzień ustalenia uczestników uprawnionych do otrzymania dochodów Subfunduszu został wyznaczony na dzień
27 kwietnia 2018 roku.

Dzień wypłaty dochodów Subfunduszu został wyznaczony na dzień 10 maja 2018 roku.

Wypłata dochodów w przypadku Rockbridge Subfunduszu Dywidendowego następuje w formie:

1) przelewu środków pieniężnych na wskazany w Subrejestrze rachunek bankowy Uczestnika w przypadku gdy kwota dochodów należnych Uczestnikowi wynosi co najmniej 100 (sto) złotych lub w dniu wypłaty dochodów Uczestnik nie posiada Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. W przypadku gdy Uczestnik nie wskazał rachunku bankowego lub podany rachunek okazał się nieaktualny, wypłata następuje w formie nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na rzecz Uczestnika,

2) nabycia na rzecz Uczestnika Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w przypadku, gdy kwota dochodów należnych Uczestnikowi wynosi mniej niż 100 (sto) złotych i w dniu wypłaty dochodów Uczestnik posiada Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

Wróć do listy