Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zawieszenie zbywania jednostek uczestnictwa BPH Subfunduszu Dywidendowego

08-12-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2016 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie zawieszenia zbywania jednostek uczestnictwa BPH Subfunduszu Dywidendowego wyodrębnionego w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (dalej: „Fundusz”).

Przedmiotowa decyzja została podjęta w celu przeciwdziałania ryzyku rozwodnienia dochodów Subfunduszu oraz zmniejszenia jego negatywnych skutków dla dotychczasowych Uczestników Subfunduszu.

Zawieszenie zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu nastąpi od dnia 12 grudnia 2016 r. (dalej: Dzień Zawieszenia). 

W związku z zawieszeniem zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu nie będą realizowane zlecenia nabycia oraz zlecenia zamiany i zlecenia konwersji obejmujące nabycie jednostek uczestnictwa Subfunduszu, złożone od Dnia Zawieszenia włącznie.

Planowaną datą wznowienia zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu jest dzień ustalenia Uczestników uprawnionych do otrzymania dochodów, o którym mowa w art. 131a ust. 6 Statutu Funduszu.

Rozliczenie wpłat tytułem zleceń nabycia złożonych przed Dniem Zawieszenia zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu, które to zlecenia nie zostaną zrealizowane przed Dniem Zawieszenia, nastąpi według woli podmiotu składającego takie zlecenie, poprzez zwrot środków pieniężnych na wskazany w zleceniu nabycia rachunek bankowy lub przeznaczenie tych środków na realizację zlecenia po zakończeniu okresu zawieszenia.

Zlecenia zamiany i konwersji obejmujące nabycia jednostek uczestnictwa Subfunduszu wskazanego jako docelowy, które to zlecenia nie zostaną zrealizowane przed Dniem Zawieszenia, nastąpi według woli podmiotu składającego takie zlecenie, poprzez odrzucenie zlecenia lub realizację zlecenia po zakończeniu okresu zawieszenia.

Wróć do listy