Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zgromadzenie Inwestorów BPH FIZ Sektora Nieruchomości

12-05-2008

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości

Ogłoszenie obowiązkowe

Zarząd BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 5 ust. 1 Statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości (zwanego dalej „Funduszem”), niniejszym postanawia zwołać Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 02 czerwca 2008 roku na godzinę 9.00 w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 6 miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2008 r. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2008 roku.
5. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.
 

Projekt Uchwały Nr 1 Zgromadzenia Inwestorów BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości
 

Uchwała Nr 1
Działając na podstawie art. 66 ust 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z poźn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 2 Statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości (zwanego dalej „Funduszem”), Zgromadzenie Inwestorów Funduszu wyznacza Deloitte Audyt Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 6 miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2008 r. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2008 roku.
 

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów (tj. najpóźniej w dniu 26 maja 2008 r.) złożą w siedzibie BPH TFI S.A. przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, imienne świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Świadectwa depozytowe można składać w godzinach od 9.00 do 17.00 w dni robocze, tj. z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy. Każdy Certyfikat Inwestycyjny daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. Zgodnie z art. 6 ust. 4 Statutu Funduszu Zgromadzenie Inwestorów jest ważne bez względu na liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych reprezentowanych na Zgromadzeniu Inwestorów.
Uczestnicy Funduszu mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (przedstawicieli ustawowych). Pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 

Wróć do listy