Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Regulaminu IKE

19-09-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że z dniem 19 września 2014 r. zmianie uległ Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (dalej „Regulamin IKE”). Zmiana Regulaminu IKE polega m. in. na:
1) wykreśleniu BPH Subfunduszu Nieruchomości Europy Wschodzącej z listy dostępnych subfunduszy w ramach IKE BPH TFI w związku z połączeniem wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”) subfunduszu BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej z subfunduszem BPH Akcji Europy Wschodzącej (subfundusz przejmujący). W konsekwencji BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej zostanie zastąpiony BPH Subfunduszem Akcji Europy Wschodzącej w Dynamicznym Programie Inwestowania oferowanym w IKE. BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej nie będzie również dostępny w ramach Indywidualnego Programu Inwestowania.
2) zmianie nazwy BPH Subfunduszu Strategii Obligacyjnej na BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych w związku ze zmianą statutu Funduszu ogłoszoną w dniu 1 stycznia 2014 roku.
3) zmianie nazwy BPH Subfunduszu Aktywnego Zarządzania na BPH Subfundusz Zrównoważony w związku ze zmianą statutu Funduszu ogłoszoną w dniu 16 lipca 2014 r.
4) obniżeniu minimalnej kwoty pierwszej wpłaty do Funduszu w ramach Umowy o IKE z 1 000 zł do 500 zł oraz obniżeniu minimalnej łącznej sumy wpłat na IKE oraz przyjętych wypłat transferowych na IKE w ciągu pierwszych 12 miesięcy obowiązywania Umowy o IKE z 2 000 zł do 1 000 zł.
5) doprecyzowaniu postanowień dotyczących wypłaty transferowej w związku z brakiem możliwości przeniesienia środków na IKZE począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.;
6) doprecyzowaniu postanowień dotyczących prawa Funduszu do jednostronnej zmiany treści Regulaminu IKE.

Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie IKE przedstawiamy poniżej:

1. W §1 ust. 2 pkt 14) Regulaminu IKE było:
„14) wypłata transferowa na IKE – przeniesienie środków zgromadzonych przez Oszczędzającego z innego IKE lub z PPE na IKE prowadzone przez Fundusz lub z IKE osoby zmarłej na IKE prowadzone przez Fundusz dla Oszczędzającego,”
jest:
„14) wypłata transferowa– oznacza:
a) przeniesienie środków zgromadzonych przez Oszczędzającego z innego IKE lub z PPE na IKE prowadzone przez Fundusz, lub
b) przeniesienie środków z IKE osoby zmarłej na IKE prowadzone przez Fundusz dla Oszczędzającego, lub
c) przeniesienie środków zgromadzonych przez Oszczędzającego z IKE prowadzonego przez Fundusz do innego IKE lub do PPE, do którego Oszczędzający przystąpił, lub
d) przeniesienie środków zgromadzonych na IKE zmarłego do IKE osoby uprawnionej lub do PPE, do którego osoba ta przystąpiła,”

2. W §1 ust. 2 Regulaminu IKE skreślono pkt 15) w brzmieniu:
„15) wypłata transferowa z IKE – przeniesienie środków zgromadzonych przez Oszczędzającego z IKE prowadzonego przez Fundusz do innego IKE lub do PPE, do którego Oszczędzający przystąpił, lub przeniesienie środków zgromadzonych na IKE zmarłego do IKE osoby uprawnionej lub do PPE, do którego osoba ta przystąpiła,”
W związku z dokonaną zmianą zmieniła się numeracja punktów następujących po dotychczasowym punkcie 15) w par. 1 ust. 2 Regulaminu IKE.

3. W §1 ust. 2 Regulaminu IKE skreślono dotychczasowy pkt 20) w brzmieniu:
„20) przeniesienie środków na IKZE – przeniesienie na IKZE, w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r., środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym.”
W związku z dokonaną zmianą zmieniła się numeracja punktu następującego po dotychczasowym punkcie 15) w par. 1 ust. 2 Regulaminu IKE.

4. W §2 ust. 2 pkt 4) Regulaminu IKE było:
„4) oświadczenie Oszczędzającego o udostępnieniu mu kluczowych informacji dla inwestorów, zapoznaniu się z Regulaminem IKE, Tabelą Opłat i prospektem informacyjnym Funduszu i wyrażeniu zgody na ich treść,”
jest:
„4) oświadczenie Oszczędzającego o udostępnieniu mu kluczowych informacji dla inwestorów, zapoznaniu się z Regulaminem IKE, Tabelą opłat IKE i prospektem informacyjnym Funduszu i wyrażeniu zgody na ich treść,”

5. W §2 ust. 6-10 Regulaminu IKE w następującym brzmieniu:
„6. Osoba, która posiada IKE prowadzone przez inną instytucję finansową niż Fundusz, może zawrzeć Umowę pod warunkiem, że dokona wypłaty transferowej na IKE prowadzone przez Fundusz, z zastrzeżeniem, że wartość środków objętych wypłatą transferową na IKE nie podlega ograniczeniom w zakresie minimalnej wysokości pierwszej i kolejnej wpłaty określonych w § 7 ust. 4 Regulaminu IKE oraz w prospekcie informacyjnym Funduszu.
7. Oszczędzający obowiązany jest dokonać wpłaty z tytułu pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa w ramach IKE na rachunek wskazany przez Fundusz w Umowie lub potwierdzeniu jej zawarcia, w trybie określonym w prospekcie informacyjnym Funduszu, w terminie umożliwiającym nabycie tych jednostek uczestnictwa nie później niż 90 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku niedokonania wpłaty przez Oszczędzającego w powyższym terminie Umowa ulega rozwiązaniu.
8. Jeżeli osoba zawierająca Umowę deklaruje dokonanie wypłaty transferowej na IKE z innego IKE lub z Programu Emerytalnego, Fundusz wydaje jej potwierdzenie zawarcia Umowy.
9. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 8, może być ponownie wydane na życzenie Oszczędzającego w późniejszym terminie, w związku z wypłatą transferową na IKE prowadzone przez Fundusz z Programu Emerytalnego lub IKE zmarłego Oszczędzającego.
10. Oszczędzający obowiązany jest niezwłocznie informować Fundusz w formie pisemnej o zmianach danych Oszczędzającego, danych osób uprawnionych, o których mowa w § 12, a także o zmianach numeru rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadwyżki wpłat na IKE. Zmiana tych danych nie stanowi zmiany Umowy o IKE.”
zastępuje się ust. 6-12 w brzmieniu:
„6. Oszczędzający obowiązany jest dokonać wpłaty z tytułu pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa w ramach IKE na rachunek wskazany przez Fundusz w Umowie lub potwierdzeniu jej zawarcia, w trybie określonym w prospekcie informacyjnym Funduszu, w terminie umożliwiającym nabycie tych jednostek uczestnictwa nie później niż 90 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku niedokonania wpłaty przez Oszczędzającego w powyższym terminie Umowa ulega rozwiązaniu.
7. Postanowienia ust. 6 nie dotyczą Oszczędzającego, który wraz z zawarciem Umowy deklaruje dokonanie wypłaty transferowej na IKE prowadzone przez Fundusz.
8. Osoba, która posiada IKE prowadzone przez inną instytucję finansową niż Fundusz, może zawrzeć Umowę pod warunkiem, że dokona wypłaty transferowej na IKE prowadzone przez Fundusz, z zastrzeżeniem, że wartość środków objętych wypłatą transferową na IKE nie podlega ograniczeniom w zakresie minimalnej wysokości pierwszej i kolejnej wpłaty określonych w § 7 ust. 4 Regulaminu IKE oraz w prospekcie informacyjnym Funduszu.
9. Oszczędzający, który zawarł Umowę o IKE w wyniku dokonania wypłaty transferowej obowiązany jest do zachowania wymogu minimalnej łącznej sumy wpłat na IKE oraz przyjętych wypłat transferowych na IKE w ciągu pierwszych 12 miesięcy, w wysokości o której mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu.
10. Jeżeli osoba zawierająca Umowę deklaruje dokonanie wypłaty transferowej na IKE z innego IKE lub z Programu Emerytalnego, Fundusz wydaje jej potwierdzenie zawarcia Umowy.
11. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 10, może być ponownie wydane na życzenie Oszczędzającego w późniejszym terminie, w związku z wypłatą transferową na IKE prowadzone przez Fundusz z Programu Emerytalnego lub IKE zmarłego Oszczędzającego.
12. Oszczędzający obowiązany jest niezwłocznie informować Fundusz w formie pisemnej o zmianach danych Oszczędzającego, danych osób uprawnionych, o których mowa w § 12, a także o zmianach numeru rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadwyżki wpłat na IKE. Zmiana tych danych nie stanowi zmiany Umowy o IKE.”

6. W §3 ust. 3 Regulaminu IKE było:
„3. W ramach IKE prowadzonego przez Fundusz, dostępne są następujące Subfundusze:
1) BPH Subfundusz Akcji,
2) BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek,
3) BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej,
4) BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania,
5) BPH Subfundusz Strategii Obligacyjnej,
6) BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej,
7) BPH Subfundusz Obligacji 1,
8) BPH Subfundusz Obligacji 2,
9) BPH Subfundusz Skarbowy,
10) BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
11) BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców,
12) BPH Subfundusz Selektywny.”
jest:
„3. W ramach IKE prowadzonego przez Fundusz, dostępne są następujące Subfundusze:
1) BPH Subfundusz Akcji,
2) BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek,
3) BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej,
4) BPH Subfundusz Zrównoważony,
5) BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,
6) BPH Subfundusz Obligacji 1,
7) BPH Subfundusz Obligacji 2,
8) BPH Subfundusz Skarbowy,
9) BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
10) BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców,
11) BPH Subfundusz Selektywny.”

7. W §5 ust. 1 Regulaminu IKE było:
„1. Dotychczasowe modelowe opcje inwestowania wskazane przez Oszczędzających w umowach o prowadzenie IKE zawartych między 1 września 2004 r. a 30 września 2009 r. zostały przekształcone w nowe programy oszczędzania, oferowane na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie IKE, przy zachowaniu następujących zasad przekształcenia:
1) modelowa opcja inwestowania IKE Dynamiczne została przekształcona w indywidualny program inwestowania, w ramach którego wpłaty oraz wypłaty transferowe na IKE dzielone są w następujących proporcjach: BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu 30%, BPH Subfundusz Akcji 70%,
2) modelowa opcja inwestowania IKE Zrównoważone została przekształcone w indywidualny program inwestowania, w ramach którego wpłaty oraz wypłaty transferowe na IKE dzielone są w następujących proporcjach: BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu 30%, BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania 70%,
3) modelowa opcja inwestowania IKE Stabilne została przekształcona w indywidualny program inwestowania, w ramach którego wpłaty oraz wypłaty transferowe na IKE dzielone są w następujących proporcjach: BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu 30%, BPH Subfundusz Obligacji 1 70%,
4) modelowa opcja inwestowania IKE Modelowe wg wieku została przekształcona w Dynamiczny Program Inwestowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przy czym w dniu 30 października 2009 r. dokonana została zamiana jednostek uczestnictwa między Subfunduszami zaewidencjonowanych na IKE tak, aby proporcje wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszy zaewidencjonowanych na IKE po dokonaniu zamian odpowiadały proporcji wynikającej z Dynamicznego Programu Inwestowania przewidzianej w aktualnym przedziale wieku właściwym dla Oszczędzającego.”
jest:
„1. Modelowe opcje inwestowania wskazane przez Oszczędzających w umowach o prowadzenie IKE zawartych między 1 września 2004 r. a 30 września 2009 r. zostały przekształcone w nowe programy inwestowania, oferowane na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie IKE, przy zachowaniu następujących zasad przekształcenia:
1) modelowa opcja inwestowania IKE Dynamiczne została przekształcona w indywidualny program inwestowania, w ramach którego wpłaty oraz wypłaty transferowe na IKE dzielone są w następujących proporcjach: BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu 30%, BPH Subfundusz Akcji 70%,
2) modelowa opcja inwestowania IKE Zrównoważone została przekształcona w indywidualny program inwestowania, w ramach którego wpłaty oraz wypłaty transferowe na IKE dzielone są w następujących proporcjach: BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu 30%, BPH Subfundusz Zrównoważony 70%,
3) modelowa opcja inwestowania IKE Stabilne została przekształcona w indywidualny program inwestowania, w ramach którego wpłaty oraz wypłaty transferowe na IKE dzielone są w następujących proporcjach: BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu 30%, BPH Subfundusz Obligacji 1 70%,
4) modelowa opcja inwestowania IKE Modelowe wg wieku została przekształcona w Dynamiczny Program Inwestowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przy czym w dniu 30 października 2009 r. dokonana została zamiana jednostek uczestnictwa między Subfunduszami zaewidencjonowanych na IKE tak, aby proporcje wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszy zaewidencjonowanych na IKE po dokonaniu zamian odpowiadały proporcji wynikającej z Dynamicznego Programu Inwestowania przewidzianej w aktualnym przedziale wieku właściwym dla Oszczędzającego.”

8. W §5 ust. 2 Regulaminu IKE było:
„2. Od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu IKE Fundusz oferuje następujące modelowe programy inwestowania:
1) Dynamiczny Program Inwestowania, w ramach którego wpłaty oraz wypłaty transferowe na IKE dzielone są w następujących proporcjach uzależnionych od aktualnego wieku Oszczędzającego:
a) w przypadku wieku Oszczędzającego do 45 lat: BPH Subfundusz Obligacji 2 20%, BPH Subfundusz Akcji 50%, BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej 15%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 15%,
b) w przypadku wieku Oszczędzającego powyżej 45 lat do ukończenia 50 lat: BPH Subfundusz Obligacji 2 35%, BPH Subfundusz Akcji 40%, BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej 15%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
c) w przypadku wieku Oszczędzającego powyżej 50 lat do ukończenia 55 lat: BPH Subfundusz Obligacji 2 45%, BPH Subfundusz Akcji 35%, BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej 10%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
d) w przypadku Oszczędzającego powyżej 55 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 70%, BPH Subfundusz Akcji 30%,
2) Zrównoważony Program Inwestowania, w ramach którego wpłaty oraz wypłaty transferowe na IKE dzielone są w następujących proporcjach uzależnionych od aktualnego wieku Oszczędzającego:
a) w przypadku wieku Oszczędzającego do 45 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 35%, BPH Subfundusz Strategii Obligacyjnej 15%, BPH Subfundusz Akcji 40%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
b) w przypadku wieku Oszczędzającego powyżej 45 lat do ukończenia 50 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 40%, BPH Subfundusz Strategii Obligacyjnej 20%, BPH Subfundusz Akcji 30%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
c) w przypadku wieku Oszczędzającego powyżej 50 lat do ukończenia 55 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 45%, BPH Subfundusz Strategii Obligacyjnej 20%, BPH Subfundusz Akcji 25%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
d) w przypadku Oszczędzającego powyżej 55 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 80%, BPH Subfundusz Akcji 20%.”
jest:
„2. Fundusz oferuje następujące modelowe programy inwestowania:
1) Dynamiczny Program Inwestowania, w ramach którego wpłaty oraz wypłaty transferowe na IKE dzielone są w następujących proporcjach uzależnionych od aktualnego wieku Oszczędzającego:
a) w przypadku wieku Oszczędzającego do 45 lat: BPH Subfundusz Obligacji 2 20%, BPH Subfundusz Akcji 50%, BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej 15%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 15%,
b) w przypadku wieku Oszczędzającego powyżej 45 lat do ukończenia 50 lat: BPH Subfundusz Obligacji 2 35%, BPH Subfundusz Akcji 40%, BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej 15%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
c) w przypadku wieku Oszczędzającego powyżej 50 lat do ukończenia 55 lat: BPH Subfundusz Obligacji 2 45%, BPH Subfundusz Akcji 35%, BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej 10%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
d) w przypadku Oszczędzającego powyżej 55 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 70%, BPH Subfundusz Akcji 30%,
2) Zrównoważony Program Inwestowania, w ramach którego wpłaty oraz wypłaty transferowe na IKE dzielone są w następujących proporcjach uzależnionych od aktualnego wieku Oszczędzającego:
a) w przypadku wieku Oszczędzającego do 45 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 35%, BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 15%, BPH Subfundusz Akcji 40%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
b) w przypadku wieku Oszczędzającego powyżej 45 lat do ukończenia 50 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 40%, BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 20%, BPH Subfundusz Akcji 30%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
c) w przypadku wieku Oszczędzającego powyżej 50 lat do ukończenia 55 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 45%, BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 20%, BPH Subfundusz Akcji 25%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
d) w przypadku Oszczędzającego powyżej 55 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 80%, BPH Subfundusz Akcji 20%.”

9. W §6 ust. 7 Regulaminu IKE było:
„7. Osoba uprawniona nie może dokonać zmiany programu oszczędzania.”
jest:
„7. Osoba uprawniona nie może dokonać zmiany programu inwestowania.”

10. W §7 ust. 4 Regulaminu IKE było:
„4. W ramach Umowy kwota pierwszej wpłaty do Funduszu nie może być niższa niż 1.000 zł, a każda kolejna wpłata do Funduszu nie może być niższa niż 100 zł.”
jest:
„4. W ramach Umowy kwota pierwszej wpłaty do Funduszu nie może być niższa niż 500 zł, a każda kolejna wpłata do Funduszu nie może być niższa niż 100 zł.”

11. W §7 ust. 5 Regulaminu IKE było:
„5. Minimalna łączna suma wpłat na IKE oraz przyjętych wypłat transferowych na IKE w ciągu pierwszych 12 miesięcy obowiązywania Umowy wynosi 2.000 zł.”
jest:
„5. Minimalna łączna suma wpłat na IKE oraz przyjętych wypłat transferowych na IKE w ciągu pierwszych 12 miesięcy obowiązywania Umowy wynosi 1.000 zł.”

12. W §7 ust. 7 Regulaminu IKE było:
„7. Termin realizacji zleceń, o których mowa w Regulaminie IKE, rozpoczyna swój bieg w dniu, w którym osoba składająca zlecenie złoży je, załączając do niego wszystkie wymagane dokumenty.”
jest:
„7. Termin realizacji zleceń, o których mowa w Regulaminie IKE, rozpoczyna swój bieg w dniu, w którym osoba składająca zlecenie złoży je, załączając do niego wszystkie wymagane dokumenty, ale zlecenia zostaną zrealizowane dopiero po dotarciu wszystkich wymaganych dokumentów do Agenta Transferowego.”

13. W §12 ust. 4 Regulaminu IKE było:
„4. Wskazanie Uprawnionego staje się bezskuteczne, jeśli Uprawniony umrze przed śmiercią Oszczędzającego. W takim przypadku udział zmarłego Uprawnionego przypada w częściach równych pozostałym osobom wskazanym.”
jest:
„4. Wskazanie Uprawnionego staje się bezskuteczne, jeśli Uprawniony umrze przed śmiercią Oszczędzającego. W takim przypadku udział zmarłego Uprawnionego przypada w częściach równych pozostałym osobom wskazanym, chyba że Oszczędzający zadysponuje tym udziałem w inny sposób.”

14. W §13 ust. 4 Regulaminu IKE było:
„4. Stawki opłat manipulacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej, określone są w Tabeli Opłat, dostępnej na stronie www.bphtfi.pl.”
jest:
„4. Stawki opłat manipulacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej, określone są w Tabeli opłat IKE, dostępnej na stronie www.bphtfi.pl.”

15. W §19 ust. 5 Regulaminu IKE było:
„5. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, Umowę o IKE uważa się za wypowiedzianą przez Oszczędzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) łączna wysokość środków przekazanych na IKE w okresie pierwszych 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy jest niższa od 2.000 zł,
2) Fundusz wezwał Oszczędzającego listem zwykłym, wysłanym na ostatnio wskazany adres do korespondencji, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli Oszczędzający wskazał na umowie IKE adres e-mail i o ile taka możliwość zostanie zaoferowana przez Fundusz, do uzupełnienia wpłat, wskazując w wezwaniu co najmniej 15-dniowy dodatkowy termin oraz informując o skutku ich niedokonania, a Oszczędzający nie uzupełnił wpłat w odpowiedniej wysokości w terminie wskazanym w wezwaniu.”
jest:
„5. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, Umowę o IKE uważa się za wypowiedzianą przez Oszczędzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) łączna wysokość środków przekazanych na IKE w okresie pierwszych 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy jest niższa od 1.000 zł,
2) Fundusz wezwał Oszczędzającego listem zwykłym, wysłanym na ostatnio wskazany adres do korespondencji, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli Oszczędzający wskazał w Umowie o IKE adres e-mail i o ile taka możliwość zostanie zaoferowana przez Fundusz, do uzupełnienia wpłat, wskazując w wezwaniu co najmniej 15-dniowy dodatkowy termin oraz informując o skutku ich niedokonania, a Oszczędzający nie uzupełnił wpłat w odpowiedniej wysokości w terminie wskazanym w wezwaniu.”

16. W §19 ust. 7 Regulaminu IKE było:
„7. Fundusz może wypowiedzieć Umowę również z innych ważnych przyczyn, w przypadku zmiany statutu lub prospektu informacyjnego Funduszu, zmiany przepisów prawa lub zmiany oferty BPH TFI SA lub Funduszu, a także w przypadkach przewidzianych w statucie Funduszu.”
jest:
„7. Fundusz może wypowiedzieć Umowę również z innych ważnych przyczyn, w przypadku zmiany statutu lub prospektu informacyjnego Funduszu, zmiany przepisów prawa lub zmiany oferty Towarzystwa lub Funduszu, a także w przypadkach przewidzianych w statucie Funduszu.”

17. W nagłówku §20 Regulaminu IKE było:
„§ 20. Postanowienia wspólne dotyczące wypłaty, wypłaty transferowej z IKE i zwrotu”
jest:
„§ 20. Postanowienia wspólne dotyczące wypłaty, wypłaty transferowej z IKE, zwrotu oraz częściowego zwrotu”

18. W §21 Regulaminu IKE było:
„1. Oszczędzający zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Fundusz lub Towarzystwo w związku ze złożeniem przez niego nieprawdziwych, niepełnych lub wprowadzających w błąd w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oświadczeń związanych z zawarciem Umowy o IKE lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań określonych w tej Umowie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem IKE zastosowanie mają przepisy Ustawy o IKE oraz IKZE oraz statutu i prospektu informacyjnego Funduszu.
3. Fundusz ma prawo jednostronnie zmienić treść Regulaminu IKE w przypadku zmiany statutu lub prospektu informacyjnego Funduszu, zmiany przepisów prawa, zmiany oferty BPH TFI SA lub Funduszu, a także w przypadkach przewidzianych w statucie Funduszu.
4. Zmiana postanowień Regulaminu IKE następuje w trybie doręczenia listem zwykłym Oszczędzającemu i wchodzi w życie po bezskutecznym upływie okresu wypowiedzenia, chyba że w liście podano późniejszą datę wejścia w życie.
5. Oszczędzający nie wyrażający zgody na zmianę postanowień Regulaminu IKE, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu, o którym mowa w ust. 4, wypowiedzieć Umowę o IKE w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem terminu i trybu wypowiedzenia, o których mowa w § 19 ust. 2. Wypowiedzenie Umowy może zostać dokonane za pośrednictwem upoważnionych dystrybutorów.
6. Zmiana postanowień Regulaminu IKE staje się skuteczna względem Oszczędzającego, o ile nie wypowie on Umowy o IKE w terminie, o którym mowa w ust. 5.”
jest:
„1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem IKE zastosowanie mają przepisy Ustawy o IKE oraz IKZE oraz statutu i prospektu informacyjnego Funduszu.
2. Fundusz ma prawo jednostronnie zmienić treść Regulaminu IKE, w przypadku zmiany statutu lub prospektu Informacyjnego Funduszu, wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawnych, zmiany interpretacji przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, zmiany oferty Towarzystwa lub Funduszu.
3. Zmiana postanowień Regulaminu IKE następuje w trybie doręczenia listem zwykłym Oszczędzającemu i wchodzi w życie po bezskutecznym upływie okresu wypowiedzenia, chyba że w liście podano późniejszą datę wejścia w życie.
4. Oszczędzający nie wyrażający zgody na zmianę postanowień Regulaminu IKE, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu, o którym mowa w ust. 3, wypowiedzieć Umowę o IKE w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem terminu i trybu wypowiedzenia, o których mowa w § 19 ust. 2. Wypowiedzenie Umowy może zostać dokonane za pośrednictwem upoważnionych dystrybutorów.
5. Zmiana postanowień Regulaminu IKE staje się skuteczna względem Oszczędzającego, o ile nie wypowie on Umowy o IKE w terminie, o którym mowa w ust. 4.”

19. W §22 Regulaminu IKE było:
„Niniejszy Regulamin IKE wchodzi w życie z dniem 26.04.2013 r.”
jest:
„Niniejszy Regulamin IKE wchodzi w życie z dniem 19.09.2014 r.”


Zobacz Regulamin IKE

Wróć do listy