Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Regulaminu IKZE

19-09-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że z dniem 19 września 2014 r. zmianie uległ Regulamin prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego przez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (dalej „Regulamin IKZE”). Zmiana Regulaminu IKZE polega m. in. na:
1) wykreśleniu BPH Subfunduszu Nieruchomości Europy Wschodzącej z listy dostępnych subfunduszy w ramach IKZE BPH TFI w związku z połączeniem wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”) subfunduszu BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej z subfunduszem BPH Akcji Europy Wschodzącej (subfundusz przejmujący). W konsekwencji BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej zostanie zastąpiony BPH Subfunduszem Akcji Europy Wschodzącej w Dynamicznym Programie Inwestowania oferowanym w IKZE. BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej nie będzie również dostępny w ramach Indywidualnego Programu Inwestowania.
2) zmianie nazwy BPH Subfunduszu Aktywnego Zarządzania na BPH Subfundusz Zrównoważony w związku ze zmianą statutu Funduszu ogłoszoną w dniu 16 lipca 2014 r.
3) obniżeniu minimalnej kwoty pierwszej wpłaty do Funduszu w ramach Umowy o IKZE z 1 000 zł do 500 zł oraz obniżeniu minimalnej łącznej sumy wpłat na IKZE oraz przyjętych wypłat transferowych na IKZE w ciągu pierwszych 12 miesięcy obowiązywania Umowy o IKZE z 2 000 zł do 1 000 zł.
4) doprecyzowaniu postanowień dotyczących wypłaty transferowej w związku z brakiem możliwości przeniesienia środków z indywidualnego konta emerytalnego („IKE”) na IKZE począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.

Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie IKZE przedstawiamy poniżej:

1. W §1 ust. 2 pkt 13) Regulaminu IKZE było:
„13) wypłata transferowa na IKZE – przeniesienie środków zgromadzonych przez Oszczędzającego z innego IKE, IKZE na IKZE prowadzone przez Fundusz lub z IKZE zmarłego Oszczędzającego na IKZE prowadzone przez Fundusz dla osoby uprawnionej,”
jest:
„13) wypłata transferowa– oznacza:
a) przeniesienie środków zgromadzonych przez Oszczędzającego w ramach IKZE prowadzonego przez inną, niż Fundusz instytucję finansową na IKZE prowadzone przez Fundusz, lub
b) przeniesienie środków z IKZE prowadzonego przez Fundusz do innego IKZE, lub
c) przeniesienie środków zgromadzonych na IKZE zmarłego Oszczędzającego prowadzonego przez Fundusz na IKZE osoby uprawnionej,”

2. W §1 ust. 2 Regulaminu IKZE skreślono pkt 14) w brzmieniu:
„14) wypłata transferowa z IKZE – przeniesienie środków zgromadzonych przez Oszczędzającego z IKZE prowadzonego przez Fundusz do innego IKZE, lub przeniesienie środków zgromadzonych na IKZE zmarłego Oszczędzającego prowadzonego przez Fundusz na IKZE osoby uprawnionej,”
W związku z dokonaną zmianą zmieniła się numeracja punktów następujących po dotychczasowym punkcie 14) w par. 1 ust. 2 Regulaminu IKZE.

3. W §2 ust. 2 pkt 4) Regulaminu IKZE było:
„4) oświadczenie Oszczędzającego o udostępnieniu mu kluczowych informacji dla inwestorów, zapoznaniu się z Regulaminem IKZE, Tabelą Opłat i prospektem informacyjnym Funduszu i wyrażeniu zgody na ich treść,”
jest:
„4) oświadczenie Oszczędzającego o udostępnieniu mu kluczowych informacji dla inwestorów, zapoznaniu się z Regulaminem IKZE, Tabelą opłat IKZE i prospektem informacyjnym Funduszu i wyrażeniu zgody na ich treść,”

4. W §2 ust. 6-9 Regulaminu IKZE w następującym brzmieniu:
„6. Z zastrzeżeniem punktu a) poniżej, możliwe są wypłaty transferowe z IKZE prowadzone przez inną instytucję finansową niż Fundusz lub IKE:
a) W okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Oszczędzający może dokonać przeniesienia środków z IKE na IKZE, od dnia 1 stycznia 2013 r. możliwe jest dokonywanie wypłat transferowych jedynie z IKE do IKE lub z IKZE do IKZE;
b) Osoba, która posiada IKZE prowadzone przez inną instytucję finansową niż Fundusz, może zawrzeć Umowę pod warunkiem, że dokona wypłaty transferowej na IKZE prowadzone przez Fundusz, z zastrzeżeniem, że wartość środków objętych wypłatą transferową na IKZE nie podlega ograniczeniom w zakresie minimalnej wysokości pierwszej i kolejnej wpłaty określonych w § 7 ust. 4 Regulaminu IKZE oraz w prospekcie informacyjnym Funduszu;
c) Osoba, która posiada IKE może zawrzeć Umowę o IKZE.
d) Oszczędzający obowiązany jest dokonać wpłaty z tytułu pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa w ramach IKZE na rachunek wskazany przez Fundusz w Umowie lub potwierdzeniu jej zawarcia, w trybie określonym w prospekcie informacyjnym Funduszu, w terminie umożliwiającym nabycie tych jednostek uczestnictwa, nie później niż 90 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku niedokonania wpłaty przez Oszczędzającego w powyższym terminie, Umowa ulega rozwiązaniu.
7. Jeżeli osoba zawierająca Umowę deklaruje dokonanie wypłaty transferowej na IKZE z innego IKZE lub IKE, Fundusz wydaje jej potwierdzenie zawarcia Umowy.
8. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 7, może być ponownie wydane na życzenie Oszczędzającego w późniejszym terminie, w związku z wypłatą transferową na IKZE prowadzone przez Fundusz z IKZE zmarłego Oszczędzającego lub z IKE zmarłego Oszczędzającego.
9. Oszczędzający obowiązany jest niezwłocznie informować Fundusz, w formie pisemnej, o zmianach danych Oszczędzającego, danych Urzędu Skarbowego Oszczędzającego, danych osób uprawnionych, o których mowa w § 12, a także o zmianach numeru rachunku bankowego. Zmiana tych danych nie stanowi zmiany Umowy o IKZE.”
zastępuje się ust. 6-11 w brzmieniu:
„6. Oszczędzający obowiązany jest dokonać wpłaty z tytułu pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa w ramach IKZE na rachunek wskazany przez Fundusz w Umowie lub potwierdzeniu jej zawarcia, w trybie określonym w prospekcie informacyjnym Funduszu, w terminie umożliwiającym nabycie tych jednostek uczestnictwa, nie później niż 90 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku niedokonania wpłaty przez Oszczędzającego w powyższym terminie, Umowa ulega rozwiązaniu.
7. Postanowienia ust. 6 nie dotyczą Oszczędzającego, który wraz z zawarciem Umowy deklaruje dokonanie wypłaty transferowej na IKZE prowadzone przez Fundusz.
8. Realizacja wypłaty transferowej z IKZE prowadzonego przez inną instytucję finansową niż Fundusz powinna nastąpić z uwzględnieniem poniższych zasad::
a) Osoba, która posiada IKZE prowadzone przez inną instytucję finansową niż Fundusz, może zawrzeć Umowę pod warunkiem, że dokona wypłaty transferowej na IKZE prowadzone przez Fundusz, z zastrzeżeniem, że wartość środków objętych wypłatą transferową na IKZE nie podlega ograniczeniom w zakresie minimalnej wysokości pierwszej i kolejnej wpłaty określonych w § 7 ust. 4 Regulaminu IKZE oraz w prospekcie informacyjnym Funduszu;
b) Osoba, która posiada IKE może zawrzeć Umowę o IKZE.
c) Oszczędzający, który zawarł Umowę o IKZE w wyniku dokonania wypłaty transferowej obowiązany jest do zachowania wymogu minimalnej łącznej sumy wpłat na IKZE oraz przyjętych wypłat transferowych na IKZE w ciągu pierwszych 12 miesięcy, w wysokości o której mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu.
9. Jeżeli osoba zawierająca Umowę deklaruje dokonanie wypłaty transferowej na IKZE z innego IKZE, Fundusz wydaje jej potwierdzenie zawarcia Umowy.
10. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 9, może być ponownie wydane na życzenie Oszczędzającego w późniejszym terminie, w związku z wypłatą transferową na IKZE prowadzone przez Fundusz z IKZE zmarłego Oszczędzającego.
11. Oszczędzający obowiązany jest niezwłocznie informować Fundusz, w formie pisemnej, o zmianach danych Oszczędzającego, danych Urzędu Skarbowego Oszczędzającego, danych osób uprawnionych, o których mowa w § 12, a także o zmianach numeru rachunku bankowego. Zmiana tych danych nie stanowi zmiany Umowy o IKZE.”

5. W §3 ust. 3 Regulaminu IKZE było:
„3. W ramach IKZE prowadzonego przez Fundusz, dostępne są następujące Subfundusze:
1) BPH Subfundusz Akcji,
2) BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek,
3) BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej,
4) BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania,
5) BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,
6) BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej,
7) BPH Subfundusz Obligacji 1,
8) BPH Subfundusz Obligacji 2,
9) BPH Subfundusz Skarbowy,
10) BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
11) BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców,
12) BPH Subfundusz Selektywny.”
jest:
„3. W ramach IKZE prowadzonego przez Fundusz, dostępne są następujące Subfundusze:
1) BPH Subfundusz Akcji,
2) BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek,
3) BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej,
4) BPH Subfundusz Zrównoważony,
5) BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,
6) BPH Subfundusz Obligacji 1,
7) BPH Subfundusz Obligacji 2,
8) BPH Subfundusz Skarbowy,
9) BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
10) BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców,
11) BPH Subfundusz Selektywny.”

6. W §5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu IKZE było:
„1) Dynamiczny Program Inwestowania, w ramach którego wpłaty oraz wypłaty transferowe na IKZE dzielone są w następujących proporcjach uzależnionych od aktualnego wieku Oszczędzającego:
a) w przypadku wieku Oszczędzającego do 45 lat: BPH Subfundusz Obligacji 2 20%, BPH Subfundusz Akcji 50%, BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej 15%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 15%,
b) w przypadku wieku Oszczędzającego powyżej 45 lat do ukończenia 50 lat: BPH Subfundusz Obligacji 2 35%, BPH Subfundusz Akcji 40%, BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej 15%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
c) w przypadku wieku Oszczędzającego powyżej 50 lat do ukończenia 55 lat: BPH Subfundusz Obligacji 2 45%, BPH Subfundusz Akcji 35%, BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej 10%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
d) w przypadku Oszczędzającego powyżej 55 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 70%, BPH Subfundusz Akcji 30%,”
jest:
„1) Dynamiczny Program Inwestowania, w ramach którego wpłaty oraz wypłaty transferowe na IKZE dzielone są w następujących proporcjach uzależnionych od aktualnego wieku Oszczędzającego:
a) w przypadku wieku Oszczędzającego do 45 lat: BPH Subfundusz Obligacji 2 20%, BPH Subfundusz Akcji 50%, BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej 15%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 15%,
b) w przypadku wieku Oszczędzającego powyżej 45 lat do ukończenia 50 lat: BPH Subfundusz Obligacji 2 35%, BPH Subfundusz Akcji 40%, BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej 15%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
c) w przypadku wieku Oszczędzającego powyżej 50 lat do ukończenia 55 lat: BPH Subfundusz Obligacji 2 45%, BPH Subfundusz Akcji 35%, BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej 10%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
d) w przypadku Oszczędzającego powyżej 55 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 70%, BPH Subfundusz Akcji 30%,”

7. W §6 ust. 6 Regulaminu IKZE było:
„6. W ramach Umowy zawartej z Funduszem, Oszczędzający nie może dokonywać zamian jednostek uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami dostępnymi w ramach IKZE z wyjątkiem zamian dokonywanych zgodnie z ust. 3–4 niniejszego paragrafu oraz określonych w § 5 ust. 3.”
jest:
„6. W ramach Umowy zawartej z Funduszem, Oszczędzający nie może dokonywać zamian jednostek uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami dostępnymi w ramach IKZE z wyjątkiem zamian dokonywanych zgodnie z ust. 3–4 niniejszego paragrafu oraz określonych w § 5 ust. 2.”

8. W §6 ust. 7 Regulaminu IKZE było:
„7. Osoba uprawniona nie może dokonać zmiany programu oszczędzania.”
jest:
„7. Osoba uprawniona nie może dokonać zmiany programu inwestowania.”

9. W §7 ust. 3 Regulaminu IKZE było:
„3. Oszczędzający może dokonać wypłaty transferowej na IKZE w Funduszu:
1) z innego IKZE,
2) z IKZE zmarłego Oszczędzającego, na IKZE osoby uprawnionej lub z IKE zmarłego na IKZE Oszczędzającego.
3) z innego IKE, z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 pkt a).”
jest:
„3. Oszczędzający może dokonać wypłaty transferowej na IKZE w Funduszu:
1) z innego IKZE,
2) z IKZE zmarłego Oszczędzającego na IKZE osoby uprawnionej.”

10. W §7 ust. 4 Regulaminu IKZE było:
„4. W ramach Umowy kwota pierwszej wpłaty do Funduszu nie może być niższa niż 1.000 zł, a każda kolejna wpłata do Funduszu nie może być niższa niż 100 zł.”
jest:
„4. W ramach Umowy kwota pierwszej wpłaty do Funduszu nie może być niższa niż 500 zł, a każda kolejna wpłata do Funduszu nie może być niższa niż 100 zł.”

11. W §7 ust. 5 Regulaminu IKZE było:
„5. Minimalna łączna suma wpłat na IKZE oraz przyjętych wypłat transferowych na IKZE w ciągu pierwszych 12 miesięcy obowiązywania Umowy wynosi 2.000 zł.”
jest:
„5. Minimalna łączna suma wpłat na IKZE oraz przyjętych wypłat transferowych na IKZE w ciągu pierwszych 12 miesięcy obowiązywania Umowy wynosi 1.000 zł.”

12. W §13 ust. 4 Regulaminu IKZE było:
„4. Stawki opłat manipulacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej, określone są w Tabeli Opłat.”
jest:
„4. Stawki opłat manipulacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej, określone są w Tabeli opłat IKZE.”

13. W §19 ust. 5 Regulaminu IKZE było:
„5. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, Umowę o IKZE uważa się za wypowiedzianą przez Oszczędzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) łączna wysokość środków przekazanych na IKZE w okresie pierwszych 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy jest niższa od 2.000 zł,
2) Fundusz wezwał Oszczędzającego listem zwykłym, wysłanym na ostatnio wskazany adres do korespondencji, do uzupełnienia wpłat, wskazując w wezwaniu co najmniej 15-dniowy dodatkowy termin oraz informując o skutku ich niedokonania, a Oszczędzający nie uzupełnił wpłat w odpowiedniej wysokości w terminie wskazanym w wezwaniu.”
jest:
„5. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, Umowę o IKZE uważa się za wypowiedzianą przez Oszczędzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) łączna wysokość środków przekazanych na IKZE w okresie pierwszych 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy jest niższa od 1.000 zł,
2) Fundusz wezwał Oszczędzającego listem zwykłym, wysłanym na ostatnio wskazany adres do korespondencji, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli Oszczędzający wskazał w Umowie o IKE adres e-mail i o ile taka możliwość zostanie zaoferowana przez Fundusz, do uzupełnienia wpłat, wskazując w wezwaniu co najmniej 15-dniowy dodatkowy termin oraz informując o skutku ich niedokonania, a Oszczędzający nie uzupełnił wpłat w odpowiedniej wysokości w terminie wskazanym w wezwaniu.”

14. W §19 ust. 7 Regulaminu IKZE było:
„7. Fundusz może wypowiedzieć Umowę również z innych ważnych przyczyn, w przypadku zmiany statutu lub prospektu informacyjnego Funduszu, zmiany przepisów prawa lub zmiany oferty BPH TFI SA lub Funduszu, a także w przypadkach przewidzianych w statucie Funduszu.”
jest:
„7. Fundusz może wypowiedzieć Umowę również z innych ważnych przyczyn, w przypadku zmiany statutu lub prospektu informacyjnego Funduszu, zmiany przepisów prawa lub zmiany oferty Towarzystwa lub Funduszu, a także w przypadkach przewidzianych w statucie Funduszu.”

15. W §21 Regulaminu IKZE było:
„1. Oszczędzający zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Fundusz lub Towarzystwo w związku ze złożeniem przez niego nieprawdziwych, niepełnych lub wprowadzających w błąd, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, oświadczeń związanych z zawarciem Umowy o IKZE lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań określonych w tej Umowie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem IKZE, zastosowanie mają przepisy Ustawy o IKE oraz IKZE, a także statutu i prospektu informacyjnego Funduszu.
3. Fundusz ma prawo jednostronnie zmienić treść Regulaminu IKZE, w przypadku zmiany statutu lub prospektu Informacyjnego Funduszu, wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawnych, zmiany interpretacji przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, zmiany oferty Towarzystwa lub Funduszu.
4. Zmiana postanowień Regulaminu IKZE następuje w trybie doręczenia listem zwykłym Oszczędzającemu i wchodzi w życie po bezskutecznym upływie okresu wypowiedzenia, chyba że w liście podano późniejszą datę wejścia w życie.
5. Oszczędzający niewyrażający zgody na zmianę postanowień Regulaminu IKZE może w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, bądź otrzymania listu, o którym mowa w ust. 4, wypowiedzieć Umowę o IKZE w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem terminu i trybu wypowiedzenia, o których mowa w § 19 ust. 2. Wypowiedzenie Umowy może zostać dokonane za pośrednictwem upoważnionych dystrybutorów.
6. Zmiana postanowień Regulaminu IKZE staje się skuteczna względem Oszczędzającego, o ile nie wypowie on Umowy o IKZE w terminie, o którym mowa w ust. 5.
jest:
„1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem IKZE, zastosowanie mają przepisy Ustawy o IKE oraz IKZE, a także statutu i prospektu informacyjnego Funduszu.
2. Fundusz ma prawo jednostronnie zmienić treść Regulaminu IKZE, w przypadku zmiany statutu lub prospektu Informacyjnego Funduszu, wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawnych, zmiany interpretacji przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, zmiany oferty Towarzystwa lub Funduszu.
3. Zmiana postanowień Regulaminu IKZE następuje w trybie doręczenia listem zwykłym Oszczędzającemu i wchodzi w życie po bezskutecznym upływie okresu wypowiedzenia, chyba że w liście podano późniejszą datę wejścia w życie.
4. Oszczędzający niewyrażający zgody na zmianę postanowień Regulaminu IKZE może w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, bądź otrzymania listu, o którym mowa w ust. 3, wypowiedzieć Umowę o IKZE w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem terminu i trybu wypowiedzenia, o których mowa w § 19 ust. 2. Wypowiedzenie Umowy może zostać dokonane za pośrednictwem upoważnionych dystrybutorów.
5. Zmiana postanowień Regulaminu IKZE staje się skuteczna względem Oszczędzającego, o ile nie wypowie on Umowy o IKZE w terminie, o którym mowa w ust. 4.”

16. W §22 Regulaminu IKZE było:
„Niniejszy Regulamin IKZE wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2014 r.”
jest:
„Niniejszy Regulamin IKZE wchodzi w życie z dniem 19 września 2014 r.”


Zobacz Regulamin IKZE

Wróć do listy