Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu

16-08-2006

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu Bison Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”):

 

Art. 12 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie: „Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A nie może być niższa niż 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i nie będzie wyższa niż 500 000 000 (słownie: pięćset milionów) złotych.”

 

Art. 16 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie: „1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A będzie nie mniej niż 25 (słownie: dwadzieścia pięć) i nie więcej niż 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych.”

 

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem publikacji, tj. z dniem 16 sierpnia 2006 r.

Wróć do listy