Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Statutu BISON NS FIZ

28-09-2007

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BISON Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”)

 

1. W art. 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

    „2. Niniejszy Statut, określa w szczególności cel i zasady funkcjonowania Funduszu, a także prawa i obowiązki Uczestników oraz prawa i obowiązki Copernicus Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie".

 

2. W art. 2 definicja „Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:

 

    „Towarzystwo - oznacza Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 16, 00-103 Warszawa.”.

 

3. W art. 3

 

    i. ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

       „1. Fundusz zarządzany jest przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Towarzystwo może używać skrótu firmy, pod którą występuje, w następującym brzmieniu: Copernicus Capital TFI S.A.”

 

    ii. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

       „3. Adresem Towarzystwa jest: ul. Królewska 16, 00-113 Warszawa.”

 

4. w art. 36 ust. 6, ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

 

   „6. Fundusz niezwłocznie zawiadamia KPWiG o istotnych przyczynach zawieszenia wyceny WAN i WANCI oraz publikuje informacje o zawieszeniu i/lub odwołaniu zawieszenia w trybie przekazania raportu bieżącego do publicznej wiadomości oraz na stronie internetowej www. copernicus-tfi.pl."

 

5. W art. 39 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

   „2. Zmiany Statutu i informacje o terminie ich wejścia w życie oraz informacje o WANCI, będą publikowane przez Fundusz na stronie internetowej www.copernicus-tfi.pl. Pozostałe informacje, zawiadomienia i ogłoszenia wymagane prawem lub niniejszym Statutem, będą podawane przez Fundusz do wiadomości Uczestników poprzez ich wysłanie za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji na adres poczty elektronicznej ujawniony w Ewidencji.”

 

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 28 września 2007 r.

Wróć do listy