Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Statutu Bison NS FIZ

18-01-2007

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu Bison Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”):

 

I. Art. 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zgromadzenie Inwestorów może odbyć się bez formalnego zwołania i jest uprawnione do podjęcia uchwał, o ile na takim Zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie Certyfikaty wyemitowane przez Fundusz, a żadna z obecnych osób nie wyraziła sprzeciwu wobec odbycia Zgromadzenia Inwestorów ani wobec jakiegokolwiek punktu porządku obrad Zgromadzenia. W takim przypadku, nie ma zastosowania wymóg złożenia pisemnej informacji o zamiarze udziału z 7 (słownie: siedmio) – dniowym wyprzedzeniem, o którym mowa w ust. 4 powyżej, pod warunkiem, że pisemne zawiadomienie w tej kwestii zawierające szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz treść planowanych uchwał wraz z dyspozycją blokady Certyfikatów, zostało wystosowane na 2 dni robocze (słownie: dwa) dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia Inwestorów”.

 

II. Po art.18a dodaje się art. 18b o następującym brzmieniu:

„Art. 18b Emisja Certyfikatów serii C

 

1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii C będzie nie mniej niż 8.182 (słownie: osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) i nie więcej niż 9.091 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) Certyfikatów Inwestycyjnych.

 

2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C nie może być niższa niż 9.000.200 (słownie: dziewięć milionów dwieście) złotych i nie będzie wyższa niż 10.000.100 (słownie: dziesięć milionów sto) złotych.

 

3. Jedynym podmiotem uprawnionym do złożenia zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii C będzie LB UK RE Holdings Limited z siedzibą w Londynie, w Wielkiej Brytanii.

 

4. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 13 -18, z wyłączeniem art. 14, art. 15 ust. 2 oraz art. 16 ust. 3.

 

5. Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzenia emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C będą określały Warunki Emisji przygotowane w związku z dokonaniem tej emisji.”

 

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem publikacji, tj. z dniem 18 stycznia 2007 r.

Wróć do listy