Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIO Dolarowych Obligacji

28-05-2007

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Dolarowych Obligacji („Fundusz”):

 

1. zmienia się nazwa Funduszu na: „BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji Europy Wschodzącej”;

 

2. w art. 1:

 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Fundusz prowadzi działalność pod nazwą BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji Europy Wschodzącej i zwany jest dalej “Funduszem”.”

 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Fundusz może używać skróconej nazwy BPH FIO Obligacji Europy Wschodzącej.”

 

3. W art. 7:

 

a) w definicji „Dystrybutora” wyrazy „Komisji Papierów Wartościowych i Giełd” zastępuje się słowami: „Komisji Nadzoru Finansowego”;

 

b) definicję „KPWiG – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.” zastępuje się definicją: „KNF – Komisja Nadzoru Finansowego.” Ponadto w całej treści statutu skrót „KPWiG” zastępuje się skrótem „KNF”;

 

c) definicja „Statutu” otrzymuje brzmienie: „Statut - Niniejszy Statut BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Europy Wschodzącej.”

 

d) po słowach „Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 Nr 183 poz. 1538” dodaje się wyrazy „z późn. zm.”;

 

e) po słowach „Ustawa o Ofercie Publicznej – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 184 poz. 1539” dodaje się wyrazy „z późn. zm.”;

 

f) po słowach „Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2005 Nr 183 poz. 1537” dodaje się wyrazy „z późn. zm.”;

 

g) definicja „Wpłaty Początkowej” otrzymuje brzmienie: „Wpłata Początkowa - Wyrażona w złotych lub USD (w przypadku Jednostek Uczestnictwa typu USD) kwota, którą należy wpłacić do Funduszu, aby stać się Uczestnikiem.”

 

4. Art. 9 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności.

 

2. Fundusz będzie lokował nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WAN Funduszu w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, wierzytelności pieniężne, waluty, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Fundusz będzie dokonywał inwestycji w instrumenty dłużne na rozwijających się rynkach europejskich i rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP). Główne kryteria doboru instrumentów dłużnych do portfela Funduszu to:

 

a) analiza sytuacji makroekonomicznej krajów, w których Fundusz inwestuje środki,

 

b) prognozy Funduszu co do kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp procentowych w poszczególnych krajach, w których Fundusz inwestuje,

 

c) płynność inwestycji rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i możliwość szybkiej zamiany takiej inwestycji na środki pieniężne.”

 

5. w art. 10 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

 

„a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na:

 

i. zagranicznych rynkach regulowanych w następujących państwach należących do OECD: Islandia i Turcja,

 

ii. następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie): Islandia: Iceland Stock Exchange, Turcja: Istanbul Stock Exchange.”

 

6. w art. 11 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

 

 „b) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku, o którym mowa w lit. a), oraz gdy dopuszczenie do obrotu na tym rynku jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,”

 

7. w art. 11 ust. 15 przed słowami „może przekroczyć 35% (trzydzieści pięć procent)” dodaje się wyraz „nie”.

 

8. w art. 13 skreśla się drugie zdanie.

 

9. w art. 14 lit. a) ppkt. iii) tiret drugi, skreśla się wyraz „nie” przed słowem „gorszym”;,

 

10. w art. 53 ust. 4 zostaje dodane zdanie o brzmieniu: „Fundusz będzie zbywał Jednostki Uczestnictwa typu USD, o ile najpóźniej w dniu 1 lipca 2007 r. zostanie złożone zlecenie nabycia i zostanie dokonana wpłata w celu realizacji tego zlecenia. Fundusz nie realizuje zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa typu USD dla zleceń złożonych po dniu 1 lipca 2007 r.

 

Zmiany statutu Funduszu określone w pkt 1-3 oraz pkt 10 wchodzą w życie z dniem publikacji, tj. z dniem 28 maja 2007 r. Zmiany statutu Funduszu określone w pkt 4-9 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 28 sierpnia 2007 r.

 

 

Informujemy, że na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Funduszu, publikujemy jego treść obowiązującą od dnia 28 maja 2007 r.

Wróć do listy