Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIO Europejskich Obligacji

28-05-2007

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Europejskich Obligacji („Fundusz”):

 

1. zmienia się nazwa Funduszu na: „BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Nieruchomości Europy Wschodzącej”;

 

2. w art. 1:

 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Fundusz prowadzi działalność pod nazwą BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Nieruchomości Europy Wschodzącej i zwany jest dalej “Funduszem”.”

 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Fundusz może używać skróconej nazwy BPH FIO Nieruchomości Europy Wschodzącej.”

 

3. W art. 7:

 

a) w definicji „Dystrybutora” wyrazy „Komisji Papierów Wartościowych i Giełd” zastępuje się słowami: „Komisji Nadzoru Finansowego”;

 

b) definicję „KPWiG – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.” zastępuje się definicją: „KNF – Komisja Nadzoru Finansowego.” Ponadto w całej treści statutu skrót „KPWiG” zastępuje się skrótem „KNF”;

 

c) definicja „Statutu” otrzymuje brzmienie: „Statut - Niniejszy Statut BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Nieruchomości Europy Wschodzącej.”

 

d) po słowach „Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 Nr 183 poz. 1538” dodaje się wyrazy „z późn. zm.”;

 

e) po słowach „Ustawa o Ofercie Publicznej – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 184 poz. 1539” dodaje się wyrazy „z późn. zm.”;

 

f) po słowach „Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2005 Nr 183 poz. 1537” dodaje się wyrazy „z późn. zm.”;

 

g) definicja „Wpłaty Początkowej” otrzymuje brzmienie: „Wpłata Początkowa - Wyrażona w złotych lub euro (w przypadku Jednostek Uczestnictwa typu Euro) kwota, którą należy wpłacić do Funduszu, aby stać się Uczestnikiem.”

 

4. Art. 9 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności. W tym celu Fundusz będzie dokonywał inwestycji głównie w instrumenty udziałowe, tj.: akcje i obligacje zamienne na akcje, a także w instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka emitowane przez spółki, które prowadzą działalność budowlaną, deweloperską, hotelarską i podobną i/lub które posiadają portfel nieruchomości na wynajem zlokalizowanych na rozwijających się rynkach europejskich i rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP). Fundusz będzie inwestował przede wszystkim w spółki, których siedziba znajduje się w Europie lub WNP, bądź prowadzących większość swojej działalności gospodarczej w Europie lub WNP.

 

2. Fundusz może inwestować do 30% (trzydzieści procent) WAN Funduszu w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, wierzytelności pieniężne, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także w waluty. Główne kryteria doboru instrumentów dłużnych do portfela Funduszu to:

 

a) prognozy Funduszu co do kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp procentowych,

 

b) analiza sytuacji makroekonomicznej,

 

c) płynność inwestycji rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i możliwość szybkiej zamiany takiej inwestycji na środki pieniężne.

 

3. Fundusz może inwestować nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WAN Funduszu w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego. Główne kryteria doboru instrumentów udziałowych do portfela to:

 

a) osiągane wyniki finansowe spółki,

 

b) perspektywy rozwoju branży, w której działa spółka,

 

c) jakość kadry zarządzającej spółki,

 

d) polityka dywidend spółki. Do portfela inwestycyjnego Funduszu będą wybierane te spółki, które według Funduszu rokują możliwości wzrostu kursu akcji, wynikające z analizy sytuacji fundamentalnej danej spółki oraz kraju, w którym dana spółka operuje lub ma siedzibę.”

 

5. w art. 10:

 

a) w ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

 

„a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na:

 

i. zagranicznych rynkach regulowanych w następujących państwach należących do OECD: Islandia, Norwegia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria i Turcja,

 

ii. następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie): Islandia: Iceland Stock Exchange, Norwegia: Oslo Stock Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej: American Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Szwajcaria: Swiss Exchange, BX Berne Exchange, Turcja: Istanbul Stock Exchange.”

 

b) w ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

 

„b) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku, o którym mowa w lit. a), oraz gdy dopuszczenie do obrotu na tym rynku jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,”

 

c) w lit. d) ppkt. iii) słowo „pkt” zostaje zastąpione słowem „lit.”;

 

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

 

„Fundusz będzie zawierał umowy mające za przedmiot następujące Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne:

 

a) notowane na rynku regulowanym kontrakty terminowe na uznane indeksy giełdowe,

 

b) notowane na rynku regulowanym kontrakty terminowe na akcje

 

c) notowane na rynku regulowanym kontrakty terminowe na obligacje,

 

d) kontrakty zamiany stopy procentowej (interest rate swap),

 

e) kontrakty terminowe na stopę procentową (forward rate agreement).”

 

6. w art. 11 ust. 15 przed słowami „może przekroczyć 35% (trzydzieści pięć procent)” dodaje się wyraz „nie”.

 

7. w art. 13 skreśla się drugie zdanie.

 

8. w art. 14 lit. a) ppkt. iii) tiret drugi, skreśla się wyraz „nie” przed słowem „gorszym”;

 

9. w art. 53 ust. 4 zostaje dodane zdanie o brzmieniu: „Fundusz będzie zbywał Jednostki Uczestnictwa typu Euro, o ile najpóźniej w dniu 1 lipca 2007 r. zostanie złożone zlecenie nabycia i zostanie dokonana wpłata w celu realizacji tego zlecenia. Fundusz nie realizuje zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa typu Euro dla zleceń złożonych po dniu 1 lipca 2007 r.”

 

Zmiany statutu Funduszu określone w pkt 1-3 oraz pkt 9 wchodzą w życie z dniem publikacji, tj. z dniem 28 maja 2007 r. Zmiany statutu Funduszu określone w pkt 4-8 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 28 sierpnia 2007 r.

 

Informujemy, że na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Funduszu, publikujemy jego treść obowiązującą od dnia 28 maja 2007 r.

Wróć do listy