Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIO Obligacji 2

28-05-2007

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 2 („Fundusz”):

 

1. W art. 7:

 

a) w definicji „Dystrybutora” wyrazy „Komisji Papierów Wartościowych i Giełd” zastępuje się słowami: „Komisji Nadzoru Finansowego”;

 

b) definicję „KPWiG – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.” zastępuje się definicją: „KNF – Komisja Nadzoru Finansowego.” Ponadto w całej treści statutu skrót „KPWiG” zastępuje się skrótem „KNF”;

 

c) po słowach „Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 Nr 183 poz. 1538” dodaje się wyrazy „z późn. zm.”;

 

d) po słowach „Ustawa o Ofercie Publicznej – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 184 poz. 1539” dodaje się wyrazy „z późn. zm.”;

 

e) po słowach „Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2005 Nr 183 poz. 1537” dodaje się wyrazy „z późn. zm.”;

 

2. Art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Fundusz będzie inwestował nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WAN Funduszu w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, wierzytelności pieniężne, waluty, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Fundusz może również dokonywać inwestycji w instrumenty dłużne na rozwijających się rynkach europejskich i rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP). Główne kryteria doboru instrumentów dłużnych do portfela Funduszu to:

 

a) analiza sytuacji makroekonomicznej,

 

b) prognozy Funduszu co do kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp procentowych,

 

c) płynność inwestycji rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i możliwość szybkiej zamiany takiej inwestycji na środki pieniężne.

 

d) od dnia 1 września 2005 poziom zmodyfikowanego duration portfela inwestycyjnego Funduszu powyżej 2 (dwóch) lat.”

 

3. w art. 11 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

 

„a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na:

 

a. zagranicznych rynkach regulowanych w następujących państwach należących do OECD: Islandia i Turcja,

 

b. następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie): Islandia: Iceland Stock Exchange, Turcja: Istanbul Stock Exchange.”

 

4. w art. 11 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

 

„b) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku, o którym mowa w lit. a), oraz gdy dopuszczenie do obrotu na tym rynku jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,”

 

5. w art. 12 ust. 15 przed słowami „może przekroczyć 35% (trzydzieści pięć procent)” dodaje się wyraz „nie”.

 

6. w art. 14 skreśla się drugie zdanie.

 

7. w art. 15 lit. a) ppkt. iii) tiret drugi, skreśla się wyraz „nie” przed słowem „gorszym”. Zmiany statutu Funduszu określone w pkt 1 wchodzą w życie z dniem publikacji, tj. z dniem 28 maja 2007 r.

 

Zmiany statutu Funduszu określone w pkt 2-7 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 28 sierpnia 2007 r.

 

Informujemy, że na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Funduszu, publikujemy jego treść obowiązującą od dnia 28 maja 2007 r.

Wróć do listy