Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Statutu BPH FIO Parasolowego

12-01-2009

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):

1. w art. 35 ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie:
„15. Jeżeli dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej (z wyłączeniem Konwersji i Zamiany Jednostek Uczestnictwa), Zwrotu lub Częściowego Zwrotu nastąpi we wskazanym w Umowie o IKE terminie nie dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy o IKE, Wypłata, Wypłata Transferowa (z wyłączeniem Konwersji i Zamiany Jednostek Uczestnictwa), Zwrot lub Częściowy Zwrot wiąże się z koniecznością poniesienia przez Oszczędzającego dodatkowej opłaty w wysokości nie wyższej niż 500,- (pięćset) złotych. Opłata pobierana jest przez Towarzystwo. Zasady pobierania takiej opłaty oraz jej wysokość określa Umowa o IKE.”

Zmiana statutu Funduszu wskazana w pkt 1 nie wymagała zgody Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 12 stycznia 2009 r.
 

Wróć do listy