Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIO Parasolowego

08-05-2009

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):
 

1. w art. 16 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„10. Fundusz emituje następujące typy Jednostek Uczestnictwa, różniące się w szczególności sposobem pobierania opłat manipulacyjnych oraz minimalną wartością Subrejestru, której wysokość określa prospekt informacyjny Funduszu:

a) Jednostki Uczestnictwa typu A. Jednostki Uczestnictwa typu A zbywane są wyłącznie w zamian za wpłaty w złotych. Za zbywanie Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa typu A Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną,

b) Jednostki Uczestnictwa typu B. Jednostki Uczestnictwa typu B zbywane są wyłącznie w zamian za wpłaty w złotych. Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa typu B Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej. Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu Konwersji, Zamiany i odkupywania Jednostek Uczestnictwa typu B,

c) Jednostki Uczestnictwa typu C. Jednostki Uczestnictwa typu C zbywane są wyłącznie w zamian za wpłaty w złotych. Za zbywanie Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa typu C Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną,

d) Jednostki Uczestnictwa typu USD nie są zbywane, nie podlegają Konwersji ani Zamianie,

e) Jednostki Uczestnictwa typu Euro nie są zbywane, nie podlegają Konwersji ani Zamianie,

f) Jednostki Uczestnictwa typu P. Jednostki Uczestnictwa typu P zbywane są wyłącznie za wpłaty w złotych. Za zbywanie, odkupywanie, Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa typu P Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną.”

2. w art. 18 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa typu A i typu C pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu w Części II Statutu.”

3. w art. 18 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„7. Dla potrzeb obliczania opłaty manipulacyjnej, wartości Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu Euro, typu USD i typu P nie sumuje się, natomiast sumowaniu podlega wartość Jednostek Uczestnictwa typu A i typu C.”

4. w art. 19 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Wpłata Początkowa do Subfunduszu w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu C i typu P wynosi co najmniej 1.000,- (jeden tysiąc) złotych, a każda następna minimalna wpłata do Subfunduszu wynosi 100,- (sto) złotych. Zarząd Towarzystwa może obniżyć do wysokości nie niższej niż 1,- (jeden) grosz lub podwyższyć wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabędą Jednostki Uczestnictwa w ramach Planów Oszczędnościowych, a także w ramach pracowniczych programów emerytalnych obsługiwanych przez Subfundusz oraz IKE. Wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabędą Jednostki Uczestnictwa w ramach Planów Oszczędnościowych, określają Zasady Uczestnictwa w Planie Oszczędnościowym. Wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabędą Jednostki Uczestnictwa w ramach pracowniczych programów emerytalnych obsługiwanych przez Subfundusz, określona jest w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, a w ramach IKE w Umowie o IKE.”

5. w art. 25 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Z zastrzeżeniem postanowień prospektu informacyjnego Funduszu, Jednostki Uczestnictwa danego typu mogą podlegać Konwersji do innego funduszu wyłącznie na jednostki uczestnictwa tego samego typu. Jednostki Uczestnictwa zaewidencjonowane w ramach IKE mogą podlegać Konwersji wyłącznie na jednostki uczestnictwa tego samego typu zaewidencjonowane w ramach IKE prowadzonego przez inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo, pod warunkiem zawarcia przez Oszczędzającego Umowy o IKE z takim funduszem.”

6. w art. 25 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Z zastrzeżeniem postanowień prospektu informacyjnego Funduszu, nabycie Jednostek Uczestnictwa w wyniku Konwersji jednostek uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo może nastąpić wyłącznie, jeżeli jednostki te były ewidencjonowane jako jednostki uczestnictwa tego samego typu. W wyniku Konwersji jednostek uczestnictwa zaewidencjonowanych w ramach IKE prowadzonego przez inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo może nastąpić wyłącznie nabycie Jednostek Uczestnictwa tego samego typu zaewidencjonowanych w ramach IKE, pod warunkiem zawarcia przez Oszczędzającego Umowy o IKE z Funduszem.”

7. w art. 27 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Z zastrzeżeniem postanowień prospektu informacyjnego Funduszu, Jednostki Uczestnictwa danego typu mogą podlegać Zamianie do innego Subfunduszu wyłącznie na jednostki uczestnictwa tego samego typu. Jednostki Uczestnictwa zaewidencjonowane w ramach IKE mogą podlegać Zamianie wyłącznie na jednostki uczestnictwa tego samego typu zaewidencjonowane w ramach IKE prowadzonego przez inny Subfundusz zarządzany przez Towarzystwo.”

8. w art. 27 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Z zastrzeżeniem postanowień prospektu informacyjnego Funduszu, Nabycie Jednostek Uczestnictwa w wyniku Zamiany jednostek uczestnictwa innego Subfunduszu zarządzanego przez Towarzystwo może nastąpić wyłącznie, jeżeli jednostki te były ewidencjonowane jako jednostki uczestnictwa tego samego typu. W wyniku Zamiany jednostek uczestnictwa zaewidencjonowanych w ramach IKE prowadzonego przez inny Subfundusz zarządzany przez Towarzystwo może nastąpić wyłącznie nabycie Jednostek Uczestnictwa tego samego typu zaewidencjonowanych w ramach IKE.”

9. w art. 29 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego tego samego dnia sprzecznych Zleceń dotyczących tego samego Subrejestru, Zlecenia będą realizowane w następującej kolejności: zlecenie nabycia, zlecenie Zamiany lub Konwersji, zlecenie transferu spadkowego (transfer Jednostek Uczestnictwa), zlecenie odkupienia.”


Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1–9 nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem dokonania ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 8 maja 2009 r.

Wróć do listy