Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIO Parasolowego

08-07-2009

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):


1. art. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 9
1. Jeżeli postanowienia Części II Statutu nie stanowią inaczej, Fundusz, z zastrzeżeniem ustępów poniższych, art. 11 Statutu oraz postanowień Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, może lokować Aktywa Subfunduszy wyłącznie w:
a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych wskazanych odpowiednio w Części II Statutu,
b) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w lit. a), oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów, pod warunkiem że postanowienia Statutu odnoszące się do danego Subfunduszu przewidują dokonywanie takich lokat,
c) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, w tym depozyty walutowe zawierane w celach zarządzania bieżącą płynnością Subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 2,
d) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w lit. a) i b), jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:
i. emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne Państwa Członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż Państwo Członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno Państwo Członkowskie, lub
ii. emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub
iii. emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w lit. a), lub
iv. emitowane przez podmiot posiadający rating na poziomie inwestycyjnym lub gwarantowane przez podmiot posiadający rating na poziomie inwestycyjnym, pod warunkiem że inwestycje w takie papiery wartościowe podlegają ochronie inwestora równoważnej do określonej w pkt i.-iii. oraz emitent spełnia łącznie następujące warunki:
- jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej 10.000.000,- (dziesięć milionów) EUR,
- publikuje roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego, dotyczące rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek,
- należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
- zajmuje się finansowaniem grupy, o której mowa w tiret trzecie, albo finansowaniem mechanizmów przekształcania długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowych narzędzi zapewnienia płynności,
pod warunkiem, że postanowienia Statutu odnoszące się do danego Subfunduszu przewidują dokonywanie tego rodzaju lokat,
e) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w lit. a), b) i d), z tym że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.
2. Lokowanie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, oraz w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione, w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, Państwo Członkowskie lub państwo należące do OECD, wymaga uzyskania zgody KNF na dokonywanie lokat na określonej giełdzie lub rynku.
3. KNF może udzielić zgody na lokowanie przez Fundusz Aktywów Subfunduszy w depozyty w bankach zagranicznych pod warunkiem, że bank ten podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym.
4. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszy może nabywać:
a) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,
c) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:
i. instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,
ii. instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca KNF z tym organem,
iii. ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych,
iv. instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych,
- pod warunkiem, że nie więcej niż 10% (dziesięć procent) wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.
5. Zgodnie z polityką inwestycyjną określoną dla Subfunduszy, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim, oraz umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
6. Fundusz może zawierać umowy, o których mowa w ust. 5, pod warunkiem że:
a) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym danego Subfunduszu określonym w Części II Statutu,
b) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym danego Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
i. kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,
ii. kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,
iii. wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszy,
c) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i d), stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz
d) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1, lub przez rozliczenie pieniężne,
e) w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym wykorzystywane będą Instrumenty Pochodne wymienione w ust. 7, przy czym przy wyborze poszczególnych instrumentów Fundusz będzie kierował się kryteriami płynności oraz podnoszenia stopy zwrotu,
e) warunkiem zastosowania Instrumentów Pochodnych jest aby portfel inwestycyjny Subfunduszu z uwzględnieniem ekspozycji na instrumentach stanowiących bazę utrzymywanych w portfelu Subfunduszu Instrumentów Pochodnych spełniał założenia realizowanej polityki inwestycyjnej Subfunduszu, a w szczególności aby nie naruszał ograniczeń i limitów inwestycyjnych dotyczących poszczególnych składników lokat Subfunduszu.
7. Fundusz będzie zawierał umowy mające za przedmiot następujące Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne:
a) kontrakty terminowe na indeksy giełdowe notowane na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 5,
b) kontrakty terminowe na akcje notowane na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 5,
c) kontrakty terminowe na obligacje notowane na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 5,
d) kontrakty zamiany stopy procentowej (interest rate swap),
e) kontrakty terminowe na stopę procentową (forward rate agreement).
f) opcje na stopy procentowe (interest rate option),
g) kontrakty terminowe na waluty (currency forward, currency futures),
h) opcje na waluty (currency option),
i) kontrakty zamiany walut (currency swap),
j) kontrakty zamiany walut i stóp procentowych (currency interest rate swap).
8. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszy w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego zawierające wbudowany Instrument Pochodny, pod warunkiem, że lokaty te spełniają kryteria określone w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.”

2. w art. 50 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Fundusz może inwestować nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.

3. w art. 56 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Fundusz może inwestować nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”

4. w art. 63 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Fundusz może inwestować nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”

5. w art. 71 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Fundusz może inwestować do 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj. akcje, obligacje zamienne na akcje oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”

6. w art. 84 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Fundusz może inwestować nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WAN Funduszu w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”

7. art. 109 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Fundusz może inwestować do 40% (czterdzieści procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj. akcje, obligacje zamienne na akcje oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”

8. art. 115 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Fundusz może inwestować nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”

9. art. 121 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Fundusz może inwestować nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”

10. art. 127 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Fundusz może inwestować do 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj. akcje, obligacje zamienne na akcje, a także w instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka emitowane przez spółki lub instytucje wspólnego inwestowania, które prowadzą działalność lub dokonują lokat w wyselekcjonowanych sektorach gospodarki lub w wybranych regionach geograficznych wskazanych zgodnie z ust. 4, oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”

11. art. 133 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„8. Fundusz może inwestować do 50% (pięćdziesięciu procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj.: akcje i obligacje zamienne na akcje, a także w instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka emitowane przez spółki lub instytucje wspólnego inwestowania, oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”

12. art. 139 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„8. Fundusz może inwestować do 50% (pięćdziesięciu procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj.: akcje i obligacje zamienne na akcje, a także w instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka emitowane przez spółki lub instytucje wspólnego inwestowania, oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”


Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1-12 wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na dokonanie powyższych zmian decyzją z dnia 29 czerwca 2009 r. nr DFL/4032/72/5/09/VI/3/11/3/PŚ. Ogłoszone zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. dnia 9 października 2009 r.
 

Wróć do listy