Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIO Parasolowego

18-08-2009

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):
 

1. w art. 9 ust 7 po lit. j) dodaje się lit. k) w brzmieniu:
„k) kontraktowe transakcje terminowe będące Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, których bazę stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych wskazanych ust. 5.”

2. w art. 16 ust. 10 lit b) otrzymuje brzmienie:
„b) Jednostki Uczestnictwa typu B. Jednostki Uczestnictwa typu B zbywane są wyłącznie w zamian za wpłaty w złotych. Z zastrzeżeniem opłaty pobieranej przez Towarzystwo od pierwszej wpłaty na IKE lub pierwszej przyjętej na IKE wypłaty transferowej, za zbywanie Jednostek Uczestnictwa typu B Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej. Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu Konwersji, Zamiany i odkupywania Jednostek Uczestnictwa typu B,”

3. w art. 18 ust. 4 lit e) otrzymuje brzmienie:
„e) w przypadku opłat pobieranych przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa lub opłat pobieranych od pierwszej wpłaty na IKE lub pierwszej przyjętej na IKE wypłaty transferowej – na wniosek Uczestnika, za zgodą Dystrybutora;”

4. w art. 18 ust. 4 dotychczasowa lit. e) otrzymuje numerację odpowiednio lit. f).

5. w art. 32 lit. f) otrzymuje brzmienie:
„f) uzyskania dodatkowego świadczenia na podstawie zawartej z Funduszem Umowy o dodatkowym świadczeniu na rzecz Uczestnika lub na warunkach określonych w odpowiednim regulaminie, na którego treść Uczestnik wyraził zgodę,”

6.
w art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prawo do wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która spełnia warunki określone w Ustawie o IKE i zawarła z Funduszem Umowę o IKE.”

7.
w art. 35 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Oszczędzający obowiązany jest dokonać wpłaty z tytułu pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa zaewidencjonowanych w ramach IKE na rachunek Subfunduszu lub inny rachunek wskazany przez Fundusz w trybie określonym w prospekcie informacyjnym Funduszu, w terminie umożliwiającym nabycie tych Jednostek Uczestnictwa w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia zawarcia Umowy o IKE. W przypadku niedokonania wpłaty przez Oszczędzającego w powyższym terminie Umowa o IKE ulega rozwiązaniu.”

8.
w art. 35 dodaje się ust. 18 w brzmieniu:
„18. Towarzystwo od pierwszej wpłaty na IKE lub pierwszej przyjętej na IKE wypłaty transferowej pobiera opłatę manipulacyjną określoną w Tabeli Opłat, której maksymalna wysokość wynosi 800,- (osiemset) złotych.”

9.
w art. 43 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) Zarząd Towarzystwa podejmie uchwałę o likwidacji Subfunduszu w przypadku gdy w ciągu kolejnych 2 (słownie: dwóch) miesięcy suma kosztów związanych z działalnością Subfunduszu ponoszonych przez Towarzystwo przewyższa przychody Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem,”.
 

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1-9 nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 2-9 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 18 sierpnia 2009 r.

Zmiana statutu Funduszu wskazana w pkt 1 wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. dnia 19 listopada 2009 r.


W związku z wejściem w życie w dniu 18 sierpnia 2009 r. zmian statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego wskazanych w pkt 2-9, publikujemy tekst jednolity statutu.
 

Zobacz statut funduszu BPH FIO Parasolowy

 

Wróć do listy