Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIO Parasolowego

15-07-2010

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):

1. w art. 104 ust 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 1% (jednego procenta) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A.”

Zmiana statutu Funduszu wskazana w pkt 1 powyżej nie wymagała zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiana statutu Funduszu wskazana w pkt 1 powyżej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 15 lipca 2010 r.

W związku z wejściem w życie w dniu 15 lipca 2010 r. zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego wskazanej w pkt 1 powyżej, publikujemy tekst jednolity statutu Funduszu.


Zobacz statut funduszu BPH FIO Parasolowy

Wróć do listy