Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Statutu BPH FIO Parasolowego

31-03-2011

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany Statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):

1.
zmienia się nazwa jednego z Subfunduszy Funduszu: z „BPH Subfundusz Ochrony Kapitału 1” na „BPH Subfundusz Selektywny”.

2. w art. 2 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

"5. Fundusz składa się z następujących Subfunduszy:
a) BPH Subfundusz Akcji,
b) BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek,
c) BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej,
d) BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania,
e) BPH Subfundusz Obligacji Europy Wschodzącej,
f) BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej,
g) BPH Subfundusz Obligacji 1,
h) BPH Subfundusz Obligacji 2,
i) BPH Subfundusz Skarbowy,
j) BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
k) BPH Subfundusz Akcji Globalny,
l) BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców,
m) BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania Globalny,
n) BPH Subfundusz Selektywny,
o) BPH Subfundusz Ochrony Kapitału 2.”

3. w art. 2 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:

"6. Subfundusze mogą używać skróconej nazwy  odpowiednio:
a) BPH Akcji,
b) BPH Akcji Dynamicznych Spółek,
c) BPH Akcji Europy Wschodzącej,
d) BPH Aktywnego Zarządzania,
e) BPH Obligacji Europy Wschodzącej,
f) BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej,
g) BPH Obligacji 1,
h) BPH Obligacji 2,
i) BPH Skarbowy,
j) BPH Stabilnego Wzrostu,
k) BPH Akcji Globalny,
l) BPH Globalny Żywności i Surowców,
m) BPH Aktywnego Zarządzania Globalny,
n) BPH Selektywny,
o) BPH Ochrony Kapitału 2.”


4. w art. 3 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„6. Utworzenie BPH Subfunduszu Akcji Globalnego, BPH Subfunduszu Aktywnego Zarządzania Globalnego, BPH Subfunduszu Selektywnego oraz BPH Subfunduszu Ochrony Kapitału 2 nie wymaga zmiany Statutu. Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu lub Subfunduszy zostanie ogłoszony przez Towarzystwo na stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 Statutu, przy czym rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi nie wcześniej niż po zarejestrowaniu w rejestrze funduszy inwestycyjnych przekształcenia funduszy inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 Statutu, w Fundusz, a zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi nie później niż po upływie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.”

5. Tytuł Rozdziału XIV otrzymuje nowe brzmienie:

„Rozdział XIV BPH SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY”

6. w art. 132 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1”.

7. w art. 133 ust. 1 – 3 otrzymują nowe brzmienie:

„1. Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności. W tym celu Fundusz będzie dokonywał inwestycji głównie w instrumenty udziałowe, tj.: akcje, obligacje zamienne na akcje i instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka, a także w instrumenty dłużne.
2. Fundusz może inwestować do 100% (stu procent) WANS w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także w waluty.
3. Fundusz może inwestować do 100% (stu procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj.: akcje i obligacje zamienne na akcje, a także w instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka emitowane przez spółki lub instytucje wspólnego inwestowania, oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”


Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 7 powyżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 1 lipca 2011 r.
 

Wróć do listy